S?n?r ?tesi ?lkeyi s?k?nt?ya sokar

Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyonun yo?un olarak tart???ld??? bu g?nlerde, bu durumdan en ?ok endi?e duyanlar?n ba??nda, bu ?lkeye s?rekli giri? yapmak zorunda kalan TIR ?of?rleri geliyor.


Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyonun yo?un olarak tart???ld??? bu g?nlerde, bu durumdan en ?ok endi?e duyanlar?n ba??nda, bu ?lkeye s?rekli giri? yapmak zorunda kalan TIR ?of?rleri geliyor.
Kuzey Irak?a yap?lacak bir operasyonun ??z?m olmayaca?? fikrinde birle?en TIR ?of?rleri, herhangi bir operasyon s?ras?nda T?rkiye?nin b?y?k s?k?nt?lar i?ine s?r?klenece?ini dile getiriyorlar.
Operasyonun T?rkiye ekonomisini de etkileyece?inin alt?n? ?izen ?of?rler, ?Bizim i?in ?ok bir ?ey de?i?miyor, bizler al??t?k art?k tehlikeyle ya?amaya ama yine de sava? olsun istemiyoruz? diye konu?uyorlar.
?Biz ?l?m? g?ze alarak Irak?a gidiyoruz?
Can g?venli?i olmadan Kuzey Irak?a giri? yapt?klar?n s?yleyen ?of?rler, bir s?n?r ?tesi operasyon yap?ld??? takdirde ?ok daha zor durumlarla kar??la?acaklar?n? s?yl?yorlar.
K.Irak?a girdikten sonra TIR konvoylar?n?n her t?rl? sald?r?ya u?rad???n? anlatan Osman Ayd?no?lu, 73 ya??nda emeklilik g?nlerini TIR ?of?rl??? yapmak zorunda kalarak ge?irdi?ini belirtiyor.
Ge?im s?k?nt?s? ya?ad?klar?n?, devletin emeklilere ikinci s?n?f insan muamelesi yapt???n? ve ge?imini sa?lamakla y?k?ml? oldu?u aile fertleri oldu?unu dillendiren Ayd?no?lu, ?Biz ?l?m? g?ze alarak K.Irak?a gidiyoruz, zorunlu kalmasak sava? b?lgesinde ne i?imiz var? diyor.
K.Irak?a ge?erken yapt?klar? yolculu?u anlatan Ayd?no?lu ?S?n?r ?tesine ge?ti?imiz zaman Zaho s?n?r kap?s?ndan Amerikal?lar?n kontrol?nde ge?iyoruz. ?lk dura??m?zda bazen iki g?n, ?? g?n yola ??kamad???m?z oluyor g?venlik nedeniyle. Yollarda may?n aran?yor, helikopterler u?uyor? Musul?a girerken ?zellikle g?venlik ?nlemleri art?r?l?yor. ?o?u zaman konvoydaki ara?lar?n tarand???na ?ahit oluyorum, yaralananlar, ?lenler oluyor, tehlikesiz demek ?ok komik olur oralar i?in? diyerek orada ya?ad?klar?n? aktar?yor.
S?n?r ?tesi operasyonu ??z?m olarak g?rmedi?ini s?yleyen Ayd?no?lu, ?Bakal?m ??zebilecekler mi bu sorunlar?? Ben bu operasyonun yap?lmas?n? istemiyorum, yaln?zca kendim i?in de?il s?n?r d??? operasyon olursa ?lkemiz b?y?k s?k?nt?lara girecek bence. E?er operasyon ba?larsa sevk?yatlar Suriye ?zerinden yap?lacakm??. Bizim i?in ?ok bir ?ey de?i?miyor, bizler al??t?k art?k tehlikeyle ya?amaya ama yine de sava?lar olsun istemem? diyerek d???ncelerini ifade ediyor.
Otuz iki y?ll?k TIR ?of?r? olan Muzaffer G?rg?n 54 ya??nda ve s?n?r d??? operasyonla bir?ok insan?n hayat?yla oynanaca??n? d???n?yor. Kirada oturduklar?n? ve d?rt ?ocu?unun oldu?unu s?yleyen G?rg?n, ?Ben ?ocuklar?ma bakmak zorunday?m onlar?n geleceklerini kurmak zorunday?m. ?l?m tehlikesi olsa da para kazanmak zorunday?m? diyerek mecburen K.Irak?a gitti?ini belirtiyor.
?Silah sesi duyan Amerikal?lar ka??yor?
1988 y?l?ndan beri Irak?a gidip geldi?ini ve bu s?re i?erisinde ?ok kez ?l?mden d?nd???n? aktaran G?ng?r, ?Daha bir hafta ?nce d?nd?m K.Irak?tan. Zaho?ya girdikten sonra her an her ?ey olabiliyor. Konvoylar halinde hareket ederken ?ndeki arac?n lastik izinden gidiyoruz daha az kay?p i?in. ?ndeki ara? may?na ?arp?yor ve patl?yor, arkada?lar?m?z g?z?m?z?n ?n?nde can veriyorlar? diyor ve ekliyor, ?Konvoy g?venli?inden sorumlu Amerikal?lar konvoyu durdurup ?len ya da yaral?lara m?dahale etmiyorlar. Lastik patl?yor lasti?in de?i?tirilmesine dahi izin vermiyorlar. Herhangi bir silah sesi duyuldu?unda Amerikal?lar gaza bas?p ka??yorlar, bizler de onlarca tonluk ara?lar?m?zla onlara yeti?meye ?al???yoruz. Onlar kendilerini koruyam?yorlar ki bizleri korusunlar.?
S?n?r ?tesi operasyonu istemedi?ini, insanlar?n bug?ne kadar silahlar y?z?nden ?ok ac?lar ?ekti?ini belirten G?ng?r, ?Bizlerin ekme?iyle de oynuyorlar ama bundan ?nemlisi insan can?, gencecik ?ocuklar ?l?yor. Bence ba?ka bir y?ntem bulunmal?, silahlar ??z?m olsayd? ?oktan ??z?l?rd? bu i? ama de?il, bunu defalarca g?rd?k? diyerek bizimle payla??yor d???ncelerini. (Adana/EVRENSEL)
M. Talip Aytimur
www.evrensel.net