Seyit R?za?n?n mezar? nerede?

Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu, 70 y?l ?nce idam edilen ve aralar?nda Seyit R?za?n?n da bulundu?u Dersim ?syan??n?n ?nde gelenlerinin mezarlar?n?n nerede oldu?unu sordu.


Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu, 70 y?l ?nce idam edilen ve aralar?nda Seyit R?za?n?n da bulundu?u Dersim ?syan??n?n ?nde gelenlerinin mezarlar?n?n nerede oldu?unu sordu. Seyit R?za, Usen? Seydi, F?nd?q A?a, Hesen A?a, Res?k Usen, Ali A?a ve Hesen? ?vraim? Q?z, 14-15 Kas?m 1937 y?l?nda Elaz?? Bu?day Meydan??nda idam edilmi?lerdi.
Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, 26 Ekim 2006 y?l?nda Seyit R?za?n?n k?z? Leyla A?lar, torunu R?stem Polat ve Avukat H?seyin Ayg?n arac?l??? ile Elaz?? Valili?i?ne ve di?er ilgili kurumlara ba?vurularak mezar?n yerinin soruldu?u hat?rlat?ld?. A??klamada, yap?lan ba?vuruya; Elaz?? Sa?l?k M?d?rl??? taraf?ndan ?Bizde herhangi bir bilgi veya belge yoktur?, Elaz?? Belediyesi?nden, ?1958 ?ncesine ait kay?t bizde yoktur?, Elaz?? Cumhuriyet Ba?savc?l????ndan ise ?Ad? ge?ene ait bir kay?t ar?ivimizde bulunmamaktad?r? cevaplar?n?n verildi?i belirtildi.
Kurumlar?n bilgilerinin olmamas?n?n m?mk?n olmad??? ifade edilen a??klamada, ?Zira, infaz i?leminde yetkili olan kurumlar?n en ba??nda Cumhuriyet Ba?savc?l??? geliyor? denildi.
?damlar?n ?zerinden 70 y?l ge?mesine kar??n mezarlar?n nerede oldu?unun h?l? a??klanmad??? ifade edilen a??klamada, ?T?rk devleti kendi tarihi ile y?zle?mekten korkmamal?d?r. Bu karanl?k ve kanl? kesitin ayd?nlat?lmas? i?in Genelkurmay??n ar?ivi mutlaka a??lmal?d?r. Dersim seyitlerinin mezarlar?n?n yeri a??klanmal?d?r. Mezarlar kutsal Dersim topra??na ta??nmak suretiyle, Dersim seyitleri de huzura kavu?turulacakt?r. 70 y?ld?r kanayan bu yara, daha ne kadar vicdanlar? s?zlatmaya devam edecek? diye soruldu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net