Birli?imizi bozmayaca??z zafer bizim olacak

Herkese merhabaM?cadelemizdeki s?cak geli?meleri sizlerle payla?mak istiyorum. Bildi?iniz gibi ilk toplu s?zle?memizin yap?laca?? m?zakereler ??kmaza girmi?, bizleri yasal hakk?m?z olan greve do?ru s?r?kl?yordu. Bug?n bu s?re? aynen devam ediyor.


Herkese merhaba
M?cadelemizdeki s?cak geli?meleri sizlerle payla?mak istiyorum. Bildi?iniz gibi ilk toplu s?zle?memizin yap?laca?? m?zakereler ??kmaza girmi?, bizleri yasal hakk?m?z olan greve do?ru s?r?kl?yordu. Bug?n bu s?re? aynen devam ediyor.
Benim sizlerle payla?mak istedi?im ve yine sizlerin g?r??lerini bekledi?im konu toplus?zle?me maddeleri. Toplus?zle?me g?r??meleri ba?lamadan ?nce sendikam?zla beraber toplus?zle?me maddelerini belirleyerek ?u karara vard?k: Sendikam?z ?imse-???in ?rg?tl? oldu?u di?er i?yerlerinde yap?lan toplus?zle?melerdeki maddeler aynen bizim s?zle?memizde de olmal?yd?. Sonu?ta 72 maddelik bir toplus?zle?me tasla?? olu?turuldu ve g?r??melere ba?land?. Bundan sonraki anlatacaklar?m, sadece sendika y?neticilerinin bizlere anlatt??? ayr?nt?lard?r. ??nk? biz i??ilerden biri g?r??melere girememi?ti. G?r??melere girmemize izin verilmiyordu.
?u ana kadar 18 maddede anla?ma sa?lanamad?. Bunlar?n en ?nemlisi ve bizim ?srarla ?zerinde durdu?umuz konu maa?lar?n d?zensizli?i. Ald???m?z asgari ?cret bile bizlere ge? yat?r?l?yor ve bizleri ev sahibine, esnafa, bakkala... ma?dur eden bir durumla kar?? kar??yay?z. ??te ilk ?nce bu duruma son vermeliyiz art?k. Bir de idari personel oldu?u i?in i?letmede ?retim yapan i??iden ?ok fazla maa? alan gereksiz personelin, sendika kar??t? oldu?u i?in ?d?llendirildi?i bir fabrikada ?al???yoruz. Bizim istedi?imiz y?ll?k y?zde 35 zamma kar??l?k ilk ?nce y?zde y?zde 8.2 ve 3.6 ayl?k dilimlerde enflasyon zamm? teklif edilmesi, komik bir durum olu?turuyor bizim g?z?m?zde. Daha sonra ?ncelikli olan, istedi?imiz sosyal yard?m. Bunun miktar? ?u a?amada ?nemli de?il bizim i?in ama s?zle?mede olmazsa olmaz olan ikinci bir madde bizim i?in. Bir de ikramiye ile ilgili bize 1.5 ikramiye teklif ediliyor. T?pk? istedi?imiz yakacak yard?m?n?n ??te birini teklif olarak kar??m?za getirdikleri gibi. T?pk? i?yerinde verilen yeme?in maliyetinin bizim istedi?imizin ??te biri olmas? gibi. Bir de ?ok tart???lan kapsamla ilgili madde.
Biz Graniser Seramik ?at?s? alt?nda ?al??an herkesin bu s?zle?emeden yararlanmas?n? isterken, i?veren temsilcileri buna yana?may?p, i?yerinde yaln?z Graniser ?al??anlar?n?n de?il ta?eronda ?al??an i??ilerin de oldu?unu ve onlar?n da Graniser A??nin sorumlulu?unda oldu?unu kabul etmiyor. Halbuki ta?eron firmalar?n kulland?klar? makine ve ekipmanlar, ?al??an i??iler, yap?lan i?ler hepsi Graniser?in. Yaln?zca firma ad? de?i?tirilip, farkl? ki?ilere emanet edilmi?. Bunu herkes g?r?yor, biliyor. ?yleyse ta?eron ay?rmaks?z?n, herkesin ?ye olup, ayn? ?at? alt?nda ?rg?tlenme hakk? vard?r. Nitekim hemen hepsi sendikaya ?ye olmu?lard?. Fakat i?verenin yaygaras? sonucu, sendikal haklardan ta?eronda ?al??anlar?n yararlanmayaca?? s?ylentileriyle hepsi ?yelikten istifa ettiler. ?imdi hepsinde bir karas?zl?k hakim. Bunun nedeninin de sendikac?lar?n i??i ile diyaloglar?n?n eksikli?idir. Sendikac?lar? bundan sonraki s?re?te s?rekli yan?m?zda g?rmek istiyoruz. ?nemli bir s?rece girmi? bulunuyoruz ??nk?. Sendikac?lar ilk g?nlerdeki gibi bizim yan?m?zda dururlarsa, bizler de bug?ne kadar devam ettirdi?imiz birli?imizi bozmazsak, -bozmayaca??m?za d?n?k inanc?m tamd?r- zaferin bizim olaca??n? d???n?yorum.
Graniser Seramik Fabrikas??nda ?al??an bir i??i (Akhisar/MAN?SA)
www.evrensel.net