Yine de bir umuttur ya?amak

Birbirinin kar??t? olan ?l?m ile ya?am aras?nda, ince bir s?n?r vard?r asl?nda. Birbirini yaratan, birinin oldu?u yerde ?b?r?n?n yok oldu?u iki kavram aras?ndaki, bir varolu? ve yok olu? ili?kisi...


Birbirinin kar??t? olan ?l?m ile ya?am aras?nda, ince bir s?n?r vard?r asl?nda. Birbirini yaratan, birinin oldu?u yerde ?b?r?n?n yok oldu?u iki kavram aras?ndaki, bir varolu? ve yok olu? ili?kisi...
?nsan?n, ?l?m? bu kadar kutsad??? ve ya?am? ?l?me bu kadar ucuza pazarlad??? bir d?nemden ge?iyoruz. ?nsano?lu, binlerce y?ll?k ya?am kavgas?nda neden ?l?me bu kadar kolay teslim oldu? En ilkel ?aresizli?inde bile ?l?m?ne, yi?it?e d?v??en insan, ni?in ya?am? bu tadar yaln?z b?rakt?? Yoksa art?k ya?am? savunanlar, ?l?m? savunanlar kadar cesaretli de?il miydiler? Art?k her yan?m?zda ?l?me ?sevinenler?, ya?amay? reddettirmeye ?al???yorlar. Kafa koparanlar, asanlar, kesenler, ellerinde kan damlayan k?l??lar?yla insanl??a, ?l?m?n ?n?nde ?ul serip onu y?kamas?n? istiyorlar.
Son g?nlerde haber spikerinden stratejistine, yazar?ndan siyaset?isine kadar herkes, ?l?m?n ve sava??n kutsanmas? i?in toplumda genel bir kabul yaratmaya ?al???yor. Zebanilerin sokaklarda ?l?m tehditleri ya?d?rd???, insanlar? lin? edildi?i, kap?lara ?l?m ?arp?lar?n?n at?ld??? bu d?nemde; ya?am?, karde?li?i ve bar??? savunmak, insan olman?n en temel gerekliliklerindendir. Biz bar??? savunanlar, ?l?m? savunanlar kadar cesur olmal?y?z art?k. ?nsanlara hayal bile edemeyecekleri ac?lar ya?atmak isteyen zihniyetle hesapla?mak zorunday?z.
Her ?eye ra?men, en b?y?k umuttur ya?amak.
Sinan ?etin (ANKARA)
www.evrensel.net