kaba??n sahibi

  • Vaktiyle bir dervi?, nefisle m?cahede makam?n?n sonuna gelir. Bundan sonraki makam kalender?lik makam?d?r.


    Vaktiyle bir dervi?, nefisle m?cahede makam?n?n sonuna gelir. Bundan sonraki makam kalender?lik makam?d?r. Yani her t?rl? s?sten, g?steri?ten ar?nacak, varl?ktan vazge?ecektir. Fakat i? yamal? bir h?rka giymekten ibaret de?ildir. Her t?rl? g?r?n?r s?slerden ar?nmas? gereklidir. Sa?, sakal, b?y?k, ka? ne varsa hepsinden... Dervi?, solu?u berberde al?r. Vur usturay? berber efendi, der. Berber dervi?in sa?lar?n? kaz?maya ba?lar. Ba??n?n sa? k?sm? tamamen kaz?nm??t?r. Berber tam di?er tarafa usturay? vuracakken, b??k?n m? b??k?n bir kabaday? girer i?eri. Do?ruca dervi?in yan?na yana??r, ba??n?n kaz?nm?? k?sm?na okkal? bir tokat atarak: ?Kalk bakal?m kabak, kalk da t?ra??m?z? olal?m!? diye k?krer. Dervi?lik bu... S?vene dilsiz, vurana elsiz gerek. Ses ??karmaz dervi?, usulca kalkar yerinden. Berber mahcup, fakat korkmu?tur. Kabaday? koltu?a oturur, berber t?ra?a ba?lar. Fakat k?stah kabaday? t?ra? esnas?nda da s?rekli a?a??lar dervi?i ?Kabak a?a??, kabak yukar??? Nihayet t?ra? biter, kabaday? d?kkandan ??kar. Hen?z birka? ad?m gitmi?tir ki, gemden bo?anm?? bir at arabas? yoku?tan a?a?? h?zla ?zerine gelir. Derken, iki at?n ortas?na denge i?in yerle?tirilmi? uzun sivri demir karn?na dal?verir. Kabaday? orac??a y???l?r, kal?r. G?renler ???l??? basar. Berber ise ?a?k?n, bir manzaraya, bir dervi?e bakar, gayri ihtiyar? sorar: ?Biraz a??r olmad? m? dervi? efendi?? Dervi? mahzun, d???nceli cevap verir: ?Vallahi g?cenmedim ona. Hakk?m? da helal etmi?tim. Gel g?r ki kaba??n bir sahibi var. O g?cenmi? olmal?!?
    www.evrensel.net