DTP?ye ?dokunmak? i?in birle?tiler

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?nin Demokratik Toplum Partisi (DTP) ?yesi milletvekillerinin dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas? talebine CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal?dan destek geldi.


MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?nin Demokratik Toplum Partisi (DTP) ?yesi milletvekillerinin dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas? talebine CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal?dan destek geldi.
Gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Baykal, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?nin, DTP?li vekillerin dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas? ?nerisini de?erlendirdi. Dokunulmazl?klar?n tamam?n?n kald?r?lmas? gerekti?inin alt?n? ?izen CHP lideri Baykal, ?D?nyan?n ?a?da? demokrasilerinde neyse bizde de onun olmas? laz?m. ?nsan?n milletvekili olmas? onu dokunulmaz hale getirmez? dedi. Baz? milletvekillerinin dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas? i?in aray?? oldu?unu ifade eden Baykal, ?Bunu bir vesile olarak g?relim ve b?t?n dokunulmazl?k dosyalar?n? ayn? anda kald?ral?m. Herkes hesab?n? mahkemede versin. San?yorum Meclis?te 200 civar?nda dosya var. Dosyalar?n t?m?n?n dokunulmazl???n? kald?ral?m. Biz buna destek vermeye haz?r?z? dedi.
?Erdo?an bunal?ml??
Baykal, Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n AKP grup toplant?s?nda CHP ve kendisiyle ilgili ele?tirilerine de, ?Ba?bakan??n bunal?mlar?na ayak uydurma niyetinde de?ilim? s?zleriyle kar??l?k verdi ve Erdo?an??n s?zlerini ?ciddiye? almad???n? s?yledi.
Baykal, bir ?lkenin siyasi ??kar?yla, o ?lkeyi y?netenlerin mali menfaatlerinin ?at???r olmamas? gerekti?inin alt?n? ?izdi. T?rkiye?nin bir siyasi gerilim ortam? ya?ad???n? ileri s?ren Baykal, ?Herkesin mali ili?kilerini ?lkenin siyasi ??karlar?yla ?eli?ir olmaktan ??karma sorumlulu?u vard?r. Zaten ?lkeyi y?netenlerin yak?nlar?n?n mali ili?kileri ?ok ?zenle g?t?r?lmesi gereken bir konudur. Bu konulardaki yeni geli?meleri ?imdi g?ndeme getirmek do?ru de?il ama Say?n Ba?bakan ilgilenirse birlikte bir konu?uruz bunlar?. T?rkiye?ye anlataca??m?z ?ok ciddi ?eyler var? dedi.
MHP harekete ge?ti
MHP de, ?devletin ve milletin b?l?nmez b?t?nl???ne y?nelik su?larda, milletvekilli?i dokunulmazl???n?n hemen kald?r?lmas?? konusunda haz?rlad??? anayasa de?i?ikli?i teklifini, partili milletvekillerinin imzas?na a?t?.
MHP Grup Ba?kan Vekili Oktay Vural, Genel Ba?kan Devlet Bah?eli?nin ?nceki g?n grup toplant?s?nda yapt??? konu?mada, ?ilk ?nce, devletin ve milletin b?l?nmez b?t?nl???ne kar?? eylem ve su?lar i?in dokunulmazl?k z?rh?n? hemen kald?ral?m? ?nerisinde bulundu?unu hat?rlatt?. ?neriyle ilgili ?al??ma ba?latt?klar?n? ve tek maddelik bir anayasa de?i?ikli?i teklifi haz?rlad?klar?n? ifade eden Vural, teklifin partili milletvekillerinin imzas?na a??ld???n?, daha sonra CHP ve AKP?ye g?t?receklerini kaydetti. (HABER MERKEZ?)
F?rat: Meclis lin?in vas?tas? olamaz

AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Dengir Mir Mehmet F?rat, parti genel merkezinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?nin devlete y?nelik su?larla ilgili milletvekili dokunulmazl?klar?n?n kald?r?lmas? teklifini, ?TBMM hi?bir zaman bir lin?in vas?tas? olamaz. Hukuk devletinde de b?yle bir ?ey yoktur? diye de?erlendirdi.
F?rat, ?Hukuk devleti, kurallar? olan bir devlettir. Taleplere g?re hareket etme imkan? m?mk?n de?ildir. Dokunulmazl?klarla ilgili savc?lar?n bu konularla ilgili haz?rlam?? olduklar? iddianameler ve bunlarla ilgili deliller, TBMM?nin ?n?ne gelir, e?er hakikaten orada ciddi bir su? unsuru g?r?l?rse, prosed?re g?re TBMM bu dokunulmazl??? kald?r?r. Ama TBMM hi?bir zaman bir lin?in vas?tas? olamaz. Hukuk devletinde de b?yle bir ?ey yoktur. Dolay?s?yla pe?in olarak ??unlar?n dosyalar? gelirse kald?ral?m?, ??unlar?n dosyas? gelirse bekletelim? diye bir niyette de olabilmemiz m?mk?n de?il. Bu hukuk devletinin temel ilkeleriyle ?at??maktad?r? diye konu?tu.
T?rkiye?nin son d?nemde sosyal ve d?? politika alan?nda ?nemli ba?ar?lara imza att???n? iddia eden F?rat, T?rkiye?nin ?ok k?sa s?re ?nce d?nyada meydana gelen ekonomik krizden etkilenmeden bunu a?mas? ve d?nyada merkez haline gelmesinin birilerini mutlu etmedi?ini s?yledi. F?rat, ?Mutlaka bir bahane uydurulmakta, insanlar?m?z? karamsarl??a itmeyi kendilerine bir siyasi g?rev olarak addetmektedirler. Bunlar? biz bir nevi fikri savrulmalar olarak alg?l?yoruz. ?? g?n ?nce sava? ????rtkanl??? yapanlar ?? g?n sonra ?ok rahatl?kla yeni a??l?mlar diye bir?ok ?neri getirebilmekte, Kuzey Irak?taki ??rencilerin T?rkiye?ye getirilmesinden bar????l mesaj vermekte geri kalmamaktad?rlar. Bunun asl?nda bizi bir yerde mutlu etmesi gerekiyor. E?er b?ylesine bir de?i?ime kendilerini sabit k?lm?? addediyorlarsa asl?nda umut beslemek laz?m? diyerek Baykal?a y?klendi.
Bundan 10 g?n ?ncesine kadar sava? ????rtkanl??? yapanlar?n, hatta ?T?rkiye neden Ortado?u?ya girmiyor?? diyenlerin, bir hafta sonra yeni a??l?mlar yapt?klar?n?? anlatan F?rat, CHP Genel Ba?kan? Baykal??n s?rekli birbiriyle ?eli?en a??klamalar yapt???n? savundu. ?Baykal??n fikri bir savrulma i?erisinde oldu?unu? ileri s?ren F?rat, ??Tabii ben bir psikiyatr de?ilim. Buna, psikiyatrik t?bbi bir ad koyma gibi bir ?zelli?im yok ama siyaseten buna ne denece?ini ben asl?nda iyi biliyorum. Ama ?u anda ana muhalefet partisi olan 1-2 ay sonra bu ?zelli?ini kaybetme ?zelli?i olan bir siyasi partinin liderine bir s?fat takmay? kendime uygun g?rm?yorum? diye konu?tu.
www.evrensel.net