H?k?met 2.5 ayda 141 b?rokrat atad?

Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n g?reve gelmesinin ard?ndan atanan b?rokrat say?s? 141?e ula?t?.


Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n g?reve gelmesinin ard?ndan atanan b?rokrat say?s? 141?e ula?t?. H?k?met de?i?ikliklerinde g?r?lebilecek t?rden atama yo?unlu?u, G?l??n 2.5 ayl?k K??k g?revi s?resince ger?ekle?ti.
10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?den geri d?nen b?rokrat atamalar?, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n g?reve gelmesinin ard?ndan eksiksiz onaylan?yor. G?l, g?reve geldi?i 28 A?ustos?tan bu yana 141 b?rokrat?n atama karar?n? onaylad?.
G?l??n hafta ba??nda onaylad??? 24 atama karar?n?n ard?ndan Resmi Gazete?de d?n de Ba?bakanl?k ve ?e?itli bakanl?klara ait 15 atama karar? yay?nland?. Kas?m ay?nda 71 b?rokrat?n atamas? ger?ekle?irken, sadece bu hafta 39 b?rokrat atand?.
Resmi Gazete?nin d?nk? say?s?nda yay?mlanan kararlara g?re, Ba?bakanl?k, Adalet Bakanl???, Ula?t?rma Bakanl???, Tar?m ve K?yi?leri Bakanl???, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? ile ?evre ve Orman Bakanl????na yeni atamalar yap?ld?.
Buna g?re Ba?bakanl?k M?ste?ar Yard?mc?l????na Adnan Ertem ve T?rk ??birli?i ve Kalk?nma ?daresi Ba?kan? Hakan Fiden atand?. Ba?bakanl?k M??avirli?i?ne ise ?mer Fatih Sayan ile Ahmet Berat ?onkar getirildi.
Adli T?p Kurumu ???nc? Adli T?p ?htisas Kurulu Ba?kanl????na Uz. Dr. Nur Birgen, ?kinci Adli T?p ?htisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji ?yeli?ine Prof. Dr. Bener ?en ve ???nc? Adli T?p ?htisas Kurulu Adli T?p ?yeli?ine Uz. Dr. Ahmet Sadi ?a?d?r yeniden atand?lar.
Sivil Havac?l?k Genel M?d?rl???ne Dr. Ali Ar?duru, Avrupa Birli?i Koordinasyon Dairesi Ba?kanl????na Dr. Mustafa Kaya atand?. Tar?msal Ara?t?rmalar Genel M?d?r Yard?mc?l????na, Dr. M?sl?m Beyazg?l getirildi. ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? M?ste?arl????na Ahmet Erdem atand?.
?T? ??retim ?yesi Prof. Dr. L?tfi Ak?a, ?evre Y?netimi Genel M?d?rl??? ile g?revlendirildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net