MERCEK

 • Telekom grevine h?k?met, vali, polis ve savc? m?dahalesi,


  Telekom grevine h?k?met, vali, polis ve savc? m?dahalesi, hemen her g?n-her saat, ?hepimiz ayn? gemideyiz? nakarat?yla i??i ve emek?ileri haklar?ndan feragate ?a??ran sermaye cephesinin i??i s?n?f? ve emek?iler kar??s?ndaki s?n?f konumu ve tutumunu bir kez daha ortaya koymas? bak?m?ndan ?arp?c? bir ?bile?ik ?rnek?tir! Burjuvaziyle ?yasama-y?r?tme-yarg?? kurumlar?n?n birle?ik s?n?fsal m?dahalesinin g?stergesidir. Yakla??k bir ayd?r devam eden Telekom grevine, h?k?met, kendisine ba?l? vali ve polis g?c?yle do?rudan sald?r?da bulunurken, savc?lar da hak m?cadelesindeki i??i ve emek?ileri ?gizli ?rg?t ?yesi olmak, yasad??? eylem yapmak? su?lamas?yla gece yar?s? bask?nlar?yla g?zalt?na ald?r?p tutuklatm??lard?r. Ortada, s?n?f m?cadelesinin gereklerinden say?labilecek sonu?lar olmakla birlikte, burjuvazi, h?k?met ve devlet kurumlar?n?n grevci i??ilere sald?r?lar?n?n yasalara kar?? niteli?i bak?m?ndan ger?ek bir ?skandal? durumuyla kar?? kar??yay?z. ?nce bir vali, b?lgesindeki grevi k?rd?rmak ?zere polis g?c?n? seferber etmi?, grevci i??ilerden alt?s?n? zor yoluyla kendi eylemlerine kar?? bir tutuma zorlayarak onlar? polis zoruyla ?al??t?rm??, ard?ndan daha kapsaml? bir m?dahale ?yarg? organlar?? arac?yla devreye konmu?tur. Oysa, sermaye ve kurumlar?n?n belirledi?i ve onlar?n ??karlar? taraf?ndan s?n?rlar? ?izilmi? yasalar ?er?evesinde dahi, i??ilerin Anayasal ve yasal hakk? olarak belirlenmi? grev eylemini k?rmak, k?rmaya ?al??mak, bir ?hukuksuzluk hali?dir! ???ilerin yasal eylemi, hak m?cadelesi, talepleri, valinin ve savc?n?n ?talimat?? ve polis zoruyla k?r?lmaya ?al???lmaktad?r.
  Geli?tirilen K?rt kar??t? ?ovenist histeriye ra?men, bu histerinin h?z?n? ve etkisini k?rman?n yolu/yollar?n? da g?steren Telekom grevine ve bu grevin i??i s?n?f? ve emek?iler aras?nda giderek artan m?cadeleye y?neltici etkisine kar?? (?stanbul Sendika ?ubeleri Platformu?nun grevcilerle dayan??ma karar? bunun g?stergelerinden biridir), sermaye, patron, h?k?met, devlet cephesinden kar?? harekat geli?tirilmi?tir. Ya?ananlar bunun g?stergeleridir.
  Bu kar?? politikan?n yasal dayanaklar?n?n olu?turulmas? i?in bir?ok sapt?rma yap?lm??, su? yarat?lm??t?r. ???letme de?erlerine kar?? adli olay olarak de?erlendirilebilecek olumsuz m?dahaleler?den s?z edilmesi, Haber-?? y?neticileri ve grevci i??ilerin sald?r?ya u?ramalar?, Diyarbak?r ve Batman ?ube y?neticileriyle ?yelerinin gece yar?s? bask?nlar?yla g?zalt?na al?nmalar? ve ??rg?t kurmak, gizli ?rg?t ?yesi olmak, haberle?me ve ?al??ma ?zg?rl???n? engellemek, memura mukavemet...? su?lamas?yla tutuklanmalar? bunu g?steriyor. Grevci i??ilere kar?? s?rd?r?len sald?r? politikas? ve g?zalt?/tutuklama tehdidine getirilen ?gizli ?rg?t ?yesi olma? gerek?esi, PKK g??leriyle ?at??mada esir d??en askerlerin, ?izinsiz olarak ba?ka ?lkenin topraklar?na gitmek, emre itaatsizlik, silahlar?n? teslim etmek, vs.? gibi su?lamalarla tutuklanmalar? gibi, ?trajikomik?tir.
  Ancak bu ?trajikomik? durum, hem t?m bu ya?ananlar?n i??i s?n?f? ve emek?ilerle burjuvazi ve gericili?in t?m ?teki g??leri aras?ndaki s?n?f m?cadelesi kapsam?nda oldu?unu hem de t?m milliyetlerden T?rkiye i??i ve emek?ilerinin, sermaye ve h?k?metin sald?r?lar?n? ve yarat?lan ?milliyet?i bo?azla?ma ortam??n? p?sk?rtme ve a?man?n yolunu da g?stermektedir. Telekom grevi, sadece grevin e?itici-??retici-?rg?tleyici m?cadele okulu olma i?levini bir kez daha kan?tlayarak di?er i??i-emek?i kesimlerini de m?cadeleye ?ekme gibi bir ?rnek olu?turdu?u i?in de?il, T?rkiye?nin s?m?r?c? egemen s?n?flar, militarist g??ler ve i?birlik?i parti ve kurumlar taraf?ndan i?ine ?ekildi?i ?ovenist ?at??mac? ve sava??? ortama kar?? bir tutum geli?tirmenin olas? en etkili yol ve y?ntemine i?aret etti?i i?in de sald?r? hedefine konmu?tur. ?yleyse, yap?lacak ilk i?, bu gerici ku?atman?n yar?lmas?d?r. ?ovenist k??k?rtman?n en y?ksek oldu?u g?nlerde PETK?M i??ilerinin K?rtlere kar?? askeri politikalar? protesto eden ve ?s?n?r ?tesi operasyon?a kar?? ??kan bir tutumla ortaya ??kmalar?, bu y?nde at?lm?? ?nemli bir ad?m olmu?tu. Bir di?er ad?m, ?stanbul Sendika ?ubeleri Platformu?na ?ye bir k?s?m sendika ve y?neticisinin ?Biz i??iler olarak Telekom i??isi ile ekme?imizi payla?arak greve sahip ??kaca??z. ?5 liran? payla?? kampanyas? d?zenleyerek bir hafta boyunca toplanacak olan yard?mlar?, 17 Kas?m?da grevcilere teslim edece?iz? a??klamas?yla at?ld?.
  Buradan ilerlenebilirse, sermaye ve her t?rden kurum ve ?rg?t?n?n gerici sald?r? ve ku?atmas? geriletilebilir. Burjuvazinin halklar? ulusal-mezhepsel/dini vs. ayr?mlar temelinde birbirleriyle bo?azla?maya s?ren politikalar?na kar?? en etkili panzehirin emek?i hareketini geli?tirmek oldu?u, tarihsel deneyimin unutulmamas? gereken dersidir. Gere?inin yap?lmas? herkesten ?nce ileri i??i-emek?i kesimlerin, ilerici ayd?nlar?n, devrimci s?n?f ?rg?tleriyle s?n?f partisinin sorumlulu?udur.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net