Greve destek b?y?yor

Telekom i??ileriyle dayan??ma amac?yla ba?layan eylem ve etkinlikler ?lke geneline yay?l?yor.


Telekom i??ileriyle dayan??ma amac?yla ba?layan eylem ve etkinlikler ?lke geneline yay?l?yor.
Bu ama?la ?stanbul?da K?ra? ve Esenyurt?te ?al??an i??iler, ??retmenler, esnaflar ve kimi dernekler, Telekom i??ileriyle dayan??ma komitesi olu?turdu. Komitede, Beko, Y?ld?z Kal?p, Sunny, San-Set, Floksel Deri ve K?ra??ta ?e?itli i?yerlerinden i??iler yer al?yor. Komite ilk olarak cuma g?n? Avc?lar Telekom M?d?rl????nde ?al??an 300 i??inin bir g?nl?k kumanyalar?n? kar??layacak. ?e?itli sendikalar?n ba?latm?? oldu?u ?Grevci karde?inle 5 YTL?ni payla?? kampanyas?na da destek verilecek. Komite ayr?ca, dayan??man?n daha da b?y?t?lmesi i?in, ba?ta fabrikalar olmak ?zere t?m kahveleri gezip greve destek isteyecek. Pazar g?n? ise kitlesel bir ziyaret ger?ekle?tirilecek.
Tuzla tersane i??ileri de 5 YTL kampanyas?na destek olacak. ?? cinayetlerine kar?? eylem ?rg?tleyen i??i komitesi ile Baret gazetesi taraf?ndan yap?lan a??klamada, tersane i??ilerinin eylemine destek veren Telekom i??ilerinin yaln?z kalmayaca?? bildirildi. A??klamada, kampanyan?n t?m tersanelere yay?lmas? i?in ?al??ma y?r?t?lece?i bildirildi.
TEDA? i??ilerinden anlaml? yan?t
Antalya?da ise EMEP ?l ?rg?t? y?neticileri, Haber-?? Antalya ?ubesi?ni ziyaret ederek ?ube Ba?kan? Alim Zengin ile g?r??t?. Zengin, bask?lara kar?? grevin g??lenerek devam etti?ini s?yledi. Evrensel gazetesinin grevin ba??ndan beri yanlar?nda oldu?unu belirten Zengin, ?Art?k Evrensel?i tan?d?k, bundan sonra gazete konusunda daha se?ici olaca??z? dedi. Zengin, Antalya?n?n Kumluca il?esine ar?za onarmak i?in giden TEDA? i??ilerinin, ?Ar?za Telekom?un onar?m kapsam?na giriyor. Grevdeki i??i karde?lerimizin onurlu m?cadelelerini destekliyoruz? diyerek ar?zay? gidermediklerini s?yledi.
EMEP y?neticileri daha sonra il merkezindeki grev noktalar?n? ziyaret etti. Konyaalt? Arapsuyu Telekom i??ileri, grevi karalayan bas?na tepki g?sterdi. Zaman gazetesinde ??kan haberlerden dolay? ?ok sinirlendiklerini belirten i??iler, Zaman gazetesi ile ili?kisi olan dershanelerden ?ocuklar?n?n kayd?n? sildirdiklerini dile getirdiler.
Bu arada EMEP ?l Y?neticisi ?lhan Karakurt, ?stanbul?da ba?layan 5 YTL kampanyas?na destek olmak i?in ellerinden geleni yapacaklar?n? dile getirdi.
Amasya?n?n G?m??hac?k?y il?esinde ADD, E?itim Sen, EMEP, ?DP ve DSP?nin olu?turdu?u Demokrasi Platformu, grevde olan Telekom i??ilerini ziyaret etti. Platform ?yeleri i??ilerin yan?nda olacaklar?n? bildirdiler. (???? SEND?KA SERV?S?)
Sendikas?z ?al??anlara ?a?r? yap?ld?

KESK Haber-Sen, Elektrik M?hendisleri Odas? (EMO) ve Makina M?hendisleri Odas? (MMO), sendikas?z b?rak?lan Telekom ?al??anlar?na, greve sahip ??kmalar?, grev k?r?c?l???na destek vermemeleri ?a?r?s?nda bulundu.
Sendikas?z Telekom ?al??anlar?na da da??t?lan ortak bildiride, ?al??anlar?n grev k?r?c?l???na zorlanmas?n?n yasad??? oldu?u hat?rlat?larak, bu y?ndeki talimatlara uyulmamas? istendi. Bildiride, sendikas?z b?rak?lan i??ilere, ?Sizler, nakle tabi personel olarak devlet memurlar?n?n t?m haklar?na sahip bi?imde, ge?ici s?reli Telekom?da ?al???yorsunuz. ??veren sizleri, g?rev tan?m?n?z?n d???nda ve unvan?n?za uygun olmayan hi?bir i?te zorla ?al??t?ramaz. Yapanlar su? i?lemektedir? uyar?s? yap?ld?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net