Gaziantep?te s?n?f dayan??mas?

Gaziantep?te 50 i??inin hi?bir gerek?e g?sterilmeden g?zalt?na al?nmas?, i??ileri y?ld?rmak bir yana diren?lerini daha da art?rd?.


Gaziantep?te 50 i??inin hi?bir gerek?e g?sterilmeden g?zalt?na al?nmas?, i??ileri y?ld?rmak bir yana diren?lerini daha da art?rd?. ?lde bulunan sendikalar grevci i??ileri yaln?z b?rakmad?.
G?zalt?lar?n ya?and??? ?nceki g?n y?zlerce i??i grev ?ad?r?n? doldurdu. KESK, D?SK ve T?rk-???e ba?l? sendikalar?n y?neticileri ile EMEP ve CHP?liler de i??ileri ziyaret etti. Burada i??ilere seslenen Haber-?? E?itim Sekreteri Muammer Eser, i?yerini patron i?in g?l bah?esine ?evirmek isteyenlere, i??inin haklar?n?n patronun iki duda?? aras?nda olmas?n? bekleyenlere kar?? ?rg?tl?l?klerini korumak, haklar?na sahip ??kmak i?in grevde olduklar?n? dile getirdi. Eser, ?Bu ilin m?lki amirlerine sesleniyorum. G?reviniz adaletin tecelli etmesini sa?lamakt?r. Emniyet g??leri kullan?larak yasal hakk?m?z olan grevi k?rmaya ?al??maktan vazge?in. Haks?z yere g?zalt?na al?nan arkada?lar?m?z?n serbest b?rak?lmas?n? istiyoruz? dedi.
D?SK/Tekstil B?lge Ba?kan? Muzaffer Suba?? da yap?lan sald?r?lar?n sadece Haber-???e de?il T?rkiye i??i s?n?f?na yap?ld???n? belirterek ?Antep?te bar??, huzur isteniyorsa g?zalt?ndakiler serbest b?rak?lmal?? dedi. T?m Bel-Sen ?ube Ba?kan? Yusuf ?ahinler ise ?unlar? s?yledi: ?Kavgadan yana de?iliz. Ama illa kavga deniyorsa ona da var?z.? T?MT?S Genel Ba?kan? Kenan ?zt?rk de grevcilerin yan?nda olduklar?n? kaydetti. Sendikac?lar daha sonra topluca Gaziantep Valili?i ve Emniyet M?d?rl????ne gittiler.
Destek y?r?y???
Telekom i??ilerine destek amac?yla d?n de bir y?r?y?? ger?ekle?tirildi. Demokrasi Meydan??nda toplanan T?rk-??, D?SK ve KESK?e ?ye y?zlerce i??i ve emek?i ?Telekom i??isi yaln?z de?ildir? slogan?yla grev ?ad?r?na y?r?d?. Burada bekleyen y?zlerce Telekom i??isi de gelenleri ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? sloganlar? ve alk??larla kar??lad?lar. ???ilere ve sendikalara bu anlaml? ziyaret nedeniyle te?ekk?r eden Haber-?? E?itim Sekreteri Muammer Eser, ?T?m bask?lara ve zorluklara ra?men dimdik ayaktay?z. Bu grev ba?ar?yla sonu?lanana dek m?cadele s?recek? dedi.
D?SK Genel-?? B?lge Ba?kan? Nihat Bencan ise ?D?n yalanla dolanla 49 arkada??m?z? g?zalt?na alanlar grevi k?rmak istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu bask?lar Antep i??isini birbirine daha fazla kenetlemi?tir. Bu sald?r?lar s?rd??? m?ddet?e bu park, bu grev ?ad?r? i??ilerle dolup ta?acak? dedi. KESK D?nem S?zc?s? Yusuf ?ahinler ise ?Bu grev s?rd?k?e grev ?ad?r? da bizimdir? dedi
Bu arada g?zalt?na al?nan i??ilerden Turgay ?ahan??n kalp krizi ge?irerek Av. Cengiz G?k?ek Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld??? bildirildi. (Gaziantep/EVRENSEL)
?stanbul?da bir g?zalt? daha

?stanbul?da Gaziosmanpa?a Telekom M?d?rl????nde grev g?zc?s? olan Ali Korkmaz polis taraf?ndan g?zalt?na al?nd?.
Sultanahmet?te yap?lan eylem nedeniyle i??ilerin grev yerinden ayr?lmas?n? f?rsat bilen patron temsilcileri, kapsamd??? ?al??anlara ar?zalar? yapt?rmak istedi. Buna engel olmak isteyen Korkmaz?? polis g?zalt?na ald?. Arnavutk?y?de ise ta?eron firma ??kaya?n?n elemanlar?, jandarman?n korumas? alt?nda santrale girdiler. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net