??nsan ihaleyle ?al??t?r?lmaz?

Kamu hastanelerinde ta?eron olarak ?al??t?r?lan sa?l?k i??ileri, ayn? i?i yapmalar?na ve i?yerini payla?malar?na ra?men kadrolu i??ilerin sahip oldu?u haklardan mahrum ?al??t?r?l?yorlar.


Kamu hastanelerinde ta?eron olarak ?al??t?r?lan sa?l?k i??ileri, ayn? i?i yapmalar?na ve i?yerini payla?malar?na ra?men kadrolu i??ilerin sahip oldu?u haklardan mahrum ?al??t?r?l?yorlar. Toplus?zle?me hakk?ndan yoksun, ?cretleri ise i?e girerken ta?eron ve hastane y?netimi taraf?ndan d???k olarak belirlenen i??iler, zorunlu n?betlerle angaryaya da maruz kal?yorlar.
D?SK?e ba?l? Dev Sa?l?k-??, ta?eron ?irketler arac?l???yla kamu hastanelerinde d???k ?cretle, i? g?vencesiz ve kadrosuz ?al??t?r?lan ta?eron i??ilerin sesini duyurmak ?zere kampanya ba?latt?. Dev Sa?l?k-?? Genel Ba?kan? Arzu ?erkezo?lu, ta?eron ?al??t?rma bi?iminin ayn? i?yerinde ayn? i?i yapan kadrolu ?al??anlarla ta?eron i??ileri e?itsiz ko?ullarda ?al??maya zorlad???n? ifade etti. ?erkezo?lu, bu durumun Anayasa?n?n e?itlik ilkesine ayk?r? oldu?unu dile getirerek, sa?l?k ?al??anlar?n?n sorunlar?n? duyurmak ?zere bir?ok kentten Ankara?ya geleceklerini belirtti. 17 Kas?m?da Sa?l?k Bakanl??? ?n?ne gelecek olan sa?l?k i??ileri yapacaklar? bas?n a??klamas?yla kampanyalar?n? duyuracaklar.
Ta?eronla?t?rma ve sonu?lar?
Dev Sa?l?k-?? taraf?ndan haz?rlanan rapora g?re; kamu hastanelerinde ta?eronla?t?rma, sa?l???n piyasan?n emrine sunumu ile yap?lan d?zenlemelere paralel olarak haz?rlanm?? kategorilerden yaln?zca birisi. Birinci basamak sa?l?k hizmetlerinin ve sa?l?k ocaklar?n?n ortadan kald?r?lmas? ve yaln?zca muayene etmeye endeksli aile doktorlu?una, sa?l?k hizmetlerinde ba?at rol ?ng?r?lmesiyle ba?lat?lan s?re?, kamu hastanelerine genel b?t?eden kaynak aktar?lmayarak, hastanelerin hizmet ?satma? d?neminin de habercisi oldu. Hastane y?netimleri, d?ner sermaye gelirlerini art?rmay? hedefler olduklar?ndan beri de hastane personeline ?i??ilik maliyeti ne kadar tutar? diye bak?ld?. Sa?l?k personeline ayr?lan pay, sa?lanan gelirlerin fazla olmamas? nedeniyle d???k tutuldu. Bu durum da ?cretlerin olduk?a d???k olmas? anlam?na geldi.
S?re?, kamu hastanelerinin ihtiya? duyduklar? personeli ta?eron ?irketler eliyle sa?lamaya ba?lamas?na yol a?t?. Temizlik, yemekhane, bak?m onar?m vb. alt hizmetleri, ard?ndan hem?ire, laborant, r?ntgen teknisyeni, otomasyon g?revlisi, hastabak?c?l?k gibi do?rudan sa?l?k hizmetleri ihaleye ??kar?ld?. Bug?n kamu hastanelerinde y?z binlere varan say?larda sa?l?k ?al??an?n?n ta?eron stat?s?nde ve oran da t?m T?rkiye?de y?zde 60?lara ula?t?. S?reklilik ve istikrar?n esas oldu?u sa?l?k hizmetinin, b?l?n?p par?alanarak ta?eron firmalar eliyle g?rd?r?lmesi sa?l???n do?as?na ayk?r? ve sa?l?k hizmetinin niteli?ini olumsuz etkiledi?i kesin.
???iye hakk? verilmiyor
Ta?eron i??ilerin, ta?eronla yapt?klar? bireysel i? s?zle?mesi haz?rlanmas?na kat?lma hakk? yok, alaca?? ?creti ta?eron hastane y?netimiyle birlikte belirliyor. ???ilerin fiili olarak toplu i? s?zle?mesi yapma hakk? da yok ve i??iler sendikala?maya ?al??t?klar? anda s?zle?melerinin feshedilmesini s?kl?kla ya??yorlar. ???iler zorunlu olarak fazla mesai yapt?klar?nda, mesai ?creti alm?yorlar. Ayn? i?yerinde, ayn? i?i yapan i??ilerin kadrolu ve ta?eron olarak ikiye b?l?nd???, ta?eron i??ilerin ise temel haklardan mahrum olarak ?al??maya zorland??? ?al??ma ko?ullar?na kar?? sa?l?k??lar 17 Kas?m da Ankara?da, ??nsan ihaleyle ?al??t?r?lmaz, ta?eron ?al??ma yasaklanmal?d?r? diyecekler. (Ankara/EVRENSEL)
Ta?eron i??iler bunlar? istiyor
 • Herkese e?it ve ?cretsiz sa?l?k hizmeti sunulmas?,
 • Kamusal sa?l?k hizmetlerinin finansman?n?n devlet b?t?esinden sa?lanmas?,
 • B?t?n sa?l?k ?al??anlar?n?n tek ve g?venceli stat?ye kavu?turulmas?,
 • ?zg?r, grevli, toplu s?zle?meli sendikal ?rg?tlenme hakk?n?n g?vence alt?na al?nmas?,
 • K?dem ve ihbar tazminatlar?n?n kurum y?netimleri taraf?ndan kar??lanmas?,
 • ?al??anlar aras?ndaki ayr?mc?l?k yap?lmamas?,
 • Ta?eron ?irketlerin sigorta ve vergi ?demeleri bak?m?ndan i??ilerin denetimine a??k olmas?.
  ?iar Can ?ener
  www.evrensel.net