?zel hastanelerin a? g?zl?l???: Fark ?creti

Sa?l?kta ya?anan ?fark ?creti? tart??malar?na ?zel hastaneler de kat?ld?. ?zel hastaneler aras?nda sa?l???n ?zelle?tirilmesinin ?n?n? a?an ?fark ?creti?nin ne kadar olmas? gerekti?i tart??mas? y?r?t?l?yor.


Sa?l?kta ya?anan ?fark ?creti? tart??malar?na ?zel hastaneler de kat?ld?. ?zel hastaneler aras?nda sa?l???n ?zelle?tirilmesinin ?n?n? a?an ?fark ?creti?nin ne kadar olmas? gerekti?i tart??mas? y?r?t?l?yor. ?Fark ?creti?nin serbest olmas? gerekti?ini savunan hastaneler taleplerini ?zarar?na hizmet veremeyiz, fark al?nmazsa hizmetin kalitesi d??er? diyerek, sa?l???n ?zelle?tirilmesi ile halk? bekleyen sonun ne oldu?unu itiraf ediyorlar.
15 Haziran?da y?r?rl??e giren ?sa?l?kta tek ?at?? uygulamas?yla kamu ve ?zel hastanelere sevk zorunlulu?u ortadan kalkt?. Sosyal G?venlik Kurumu?nun verdi?i paket fiyat d???nda ?zel hastanelerin hastalardan ?fark? ad? alt?nda ek ?cret almas?na izin verildi. Tart??man?n boyutlar?, bug?ne kadar tek ses olmaya ?zen g?steren ?zel hastanelerin b?l?nerek ayr? dernek kurmaya kadar vard?. Bug?ne kadar ?zel hastaneleri ?zel Hastaneler ve Sa?l?k Kurulu?lar? Derne?i (OHSAD) temsil ederken tart??malar ?zerine fark al?nmas?n? isteyen ve tavan getirilmesine kar?? ??kan uluslararas? akreditasyon belgeli 11 ?zel hastane, Akredite Hastaneler Derne?i isimli bir dernek kurdu.
Ayd?nlar: Zarar?na hizmet verilmez
Yeni derne?in kurulu? amac?n? Ac?badem Sa?l?k Grubu Y?netim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Ayd?nlar, ?zarar?na hizmet? veremeyeceklerini ve ?zel hastanelerin k?rlar?n? korumak i?in oldu?unu belirterek a??kl?yor.
Yeni dernek, sa?l?kta ?zelle?tirmenin ?n?n? a?an uygulamalardan biri olan Sa?l?k Bakan? Recep Akda???n vatanda?tan al?nan fark ?cretine s?n?rland?rma getirme ?nerisine bile kar?? ??k?yor. Ayd?nlar, yetirince k?r elde edemeyeceklerini belirterek, ?Maliyete g?re fark olmas?, maliyetlerin belirlenmesi laz?m ki maliyetler ?zerinden bu k?r al?naca?? konu?ulsun. Sekt?r?n zarar?na hizmet verme ?ans? yok? dedi.
Y?ld?r?m: Liberal ekonomi
Ankara Kent Hastanesi Genel M?d?r? Dr. Ru?en Y?ld?r?m da liberal ekonominin gereklerini dile getirerek, ?Fark?n tavan olarak s?n?rland?r?lmas?n? do?ru bulmuyoruz. Hizmetin maliyetini Sa?l?k Bakanl??? tahmin edemez. Liberal ekonomide hastalar?n takdir etmesini istiyoruz. Tavan uygulamas?n?n do?ru olmad???n? s?yl?yoruz? diye konu?tu.
Anadolu Sa?l?k Merkezi Genel M?d?r? Dr. Hasan Ku? ise ?Bu ?ekilde fiyat arac?l???yla hizmetin kalitesini k?s?tlamak anlam?na geliyor, standart d???r?lmesine kar??y?z? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Sa?l???n piyasaya a??lmas?n?n do?al sonucu

Tart??malar?n sa?l???n piyasaya teslim edilmesinin bir g?stergesi oldu?unu dile getiren T?rk Tabipleri Birli?i Merkez Konsey Ba?kan? Prof. Dr. Gen?ay G?rsoy uygulaman?n sa??l?kta d?n???m program?n?n temel felsefesi olan sa?l???n piyasala?t?r?lmas?n?n ve ?zelle?tirilmesini somutlad???n? dile getirdi. Sa?l?k hizmetinin ?zel alandan sat?n al?nmas?yla ?zel hastanelerin SSK?l? hastalardan ek ?cret talep etmesi ve bunun s?n?rlar?n?n tart??maya a??ld???n? dile getiren Prof. Dr. G?rsoy, hizmetin piyasaya sunulmas?n?n ard?ndan piyasan?n taleplerinin dayatt???n? ve bunlar? kabul ettirece?ini ifade etti. Sa?l???n AKP iktidar? taraf?ndan piyasan?n hizmetine sunuldu?unu dile getiren Prof. Dr. G?rsoy, sa?l?kta ya?anan y?k?m?n geri d?n?lemez hal almaya ba?lad???n? s?zlerine ekledi.
?ahin Do?an
www.evrensel.net