Sa?l?k ?al??anlar? haklar?n? istedi

Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde ?al??an sa?l?k emek?ileri, SSK tazminat? ile maa?lar?n? birlikte alabilmek i?in eylem yapt?.


Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde ?al??an sa?l?k emek?ileri, SSK tazminat? ile maa?lar?n? birlikte alabilmek i?in eylem yapt?.
SES, T?rk Sa?l?k-Sen, Sa?l?k-Sen ve ?zmir Tabip Odas? ??yeri temsilcilerinin ortak ?a?r?s? ile d?zenlenen eylemde sa?l?k emek?ileri taleplerini i?eren dilek?eleri Ba?hekim Yard?mc?s? Mustafa Kurtulu??a verdiler. SES ??yeri Temsilcisi Mevl?t ?lgen, SSK?dan Sa?l?k Bakanl????na devredilen di?er hastanelerde oldu?u gibi SSK tazminatlar? ile maa?lar?n? birlikte almak istediklerini belirtti. Devir s?ras?nda Ba?bakan Erdo?an ba?ta olmak ?zere h?k?metin devredilen SSK personelinin herhangi bir hak kayb?na u?ramayaca?? s?z?n? hat?rlatan ?lgen, ?Bu s?zler tutulmad?. Maa? art??lar?ndan yararland?r?lm?yoruz, ikramiye ve ek ?demeler fiilen ortadan kald?r?ld?. Tazminatlar?m?zdan kesintiler yap?l?yor? dedi. H?k?metten kendilerine verilen s?z? tutmas?n? isteyen ?lgen, ?Haklar?m?z?n takip?isi olaca??m?z?, sorunumuz ??z?l?nceye kadar hak arama aray???m?z?n s?rece?ini belirtmek istiyoruz? dedi. A??klaman?n ard?ndan dilek?eler teslim edildi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net