Aidat yerine k?pesini ald?lar

Okullar?nda ?aidat? ad? alt?nda toplanan paralar tart??ma konusu olurken Konya?da bir ilk??retim okulunda ya?ananlar, ?bu kadar da olmaz? dedirtti.


Okullar?nda ?aidat? ad? alt?nda toplanan paralar tart??ma konusu olurken Konya?da bir ilk??retim okulunda ya?ananlar, ?bu kadar da olmaz? dedirtti. Yak?t paras?n? ?demeyen ilk??retim ??rencisinin kula??ndaki k?peye, ??retmeni taraf?ndan el konuldu.
Konya merkez Sel?uklu il?esine ba?l? 240 ??rencili Rebii Karatekin ?lk??retim Okulu?nda ya?anan olay, edinilen bilgiye g?re ??yle geli?ti: S?n?f ??retmeni N.T, ?nceki g?n ders giri?i s?ras?nda 4??nc? s?n?f ??rencisi V.B?yi uyararak, d?nem ba??nda vermesi gereken 20 YTL yak?t paras?n? ?demesini istedi. K???k k?z paras?n?n olmad???n? s?yleyince ??retmen N.T, kulaklar?nda bulanan alt?n k?peleri alarak, ?Ailene s?yle, yak?t paras?n? getirene kadar k?pelerini vermeyece?im? dedi. Olay, k???k k?z?n durumu ailesine anlatmas?yla ortaya ??kt?.
Geri vermediler
Okula gelip durumu ??renmek i?in bilgi almak istedi?ini anlatan 33 ya??ndaki baba Hasan B, ?K?peleri geri istedim ama vermediler. Hurda ve ka??t toplayarak ge?imimi sa?lamaya ?al???yorum. Ayda ortalama 200 YTL kazan?yorum. 2 ?ocu?um var ve ge?imimi ancak sa?layabiliyorum. Maddi durumun olsa zaten yak?t paras?n? verirdim. ?stelik k?z?m?n k?peleri dedesinin arma?an?yd?? dedi.
Anne Huriye B. de, ?Okula gidip k?peleri istedim, bana ?Yak?t paran? getir k?peleri verelim? dediler? diye konu?tu.
Soru?turma ba?lat?ld?
Okul M?d?r? Hasan Karay?lan ise ??retmenin k?peleri ald???n?, ancak olay?n yak?t paras? ile ilgili olmad???n? savundu. Karay?lan, ?Okullarda tak? ve m?cevherat t?r? ?eylerin tak?lmas? k?l?k-k?yafet y?netmeli?ine g?re yasak. ??retmenimiz, ??rencisini, teneff?s s?ras?nda kula??ndan ?ekebilirler, can? yanabilir diye d???nerek k?pesini ??karmas? i?in uyarm??. Ancak ?ocuk takmakta ?srar edince ??retmenimiz k?peyi alm??. K?peyi aileye iade edece?iz. ??rencilerimizden y?lda 20 YTL yak?t paras? al?yoruz. Ancak kimseyi zorunlu tutmuyoruz?? dedi.
Konya ?l Milli E?itim M?d?r? Halil ?ahin ise ?Konu bize intikal etti. Geni? ?apl? olarak ara?t?rmak ?zere m?fetti? g?revlendirdik. Konuyu soru?turuyoruz. Soru?turma sonunda ger?ek ne ise ortaya ??kacak? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net