G?ndem?in yay?n? 6. kez durduruldu

Bir ayl?k kapatma cezas?n?n ard?ndan pazartesi yay?na ba?layan G?ndem gazetesinin yay?n? yine durduruldu.


Bir ayl?k kapatma cezas?n?n ard?ndan pazartesi yay?na ba?layan G?ndem gazetesinin yay?n? yine durduruldu. ?stanbul 9. A??r Ceza Mahkemesi, ?PKK propagandas? yapt???? gerek?esiyle gazetenin yay?n?n? bir ay s?reyle durdurdu. B?ylece G?ndem gazetesi mart ay?ndan bu yana 6 kez kapatma cezas? ald?.
Kapatma karar?na tepki g?steren G?ndem Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Y?ksel Gen?, karar?n skandal olmaktan ?te, hukukun bitti?inin g?stergesi oldu?unu s?yledi. Karar? ak?l almaz bulan Gen?, ?unlar? belirtti: ?Bu karar? ola?an kabul etmemiz m?mk?n de?il. Gerekli demokratik ve hukuki tepkimizi g?sterece?iz. Bu karar, T?rkiye?de K?rt sorununun ??z?ms?z b?rak?lmas?nda her ?eyin g?ze al?nd???n? g?steriyor. Al?nan tutum sadece bas?n ?zg?rl??? a??s?ndan de?il, T?rkiye?nin gelece?i a??s?ndan da kayg?m?z? art?rm??t?r.?
T?m demokratik kamuoyunu tepki g?stermeye ?a??ran Gen?, ?Bug?n susturulanlar sadece K?rtler de?il t?m T?rkiye halklar?d?r? dedi. Gen?, ayr?ca yeni ba?latt?klar? ?Bas?n ?zg?rl??? i?in Sans?re Hay?r? imza kampanyas?na kat?l?m ?a?r?s? da yapt?.
G?ndem gazetesinin ba?latt??? imza kampanyas? adresi: http://www.ozgurgundem.org/sansurehayir.asp (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net