?in?de ?ocuklar?n ba?? kiloyla dertte

?in?de giderek daha fazla ?ocu?un a??r? kilo ve ?eker hastal??? sorunuyla kar?? kar??ya oldu?u kaydedildi.


?in?de giderek daha fazla ?ocu?un a??r? kilo ve ?eker hastal??? sorunuyla kar?? kar??ya oldu?u kaydedildi.
Resmi bas?n yay?n organlar?nda yay?nlanan Pekin ?ocuk Hastanesi?nin yapt??? ara?t?rmas?nda, ?ocuklarda be?te biri de a?an oranda obezite, y?zde 2 oran?nda da 2. tip diyabet hastal??? g?r?ld??? kaydedildi. Sonu?lar?n sa?l?ks?z ya?am bi?imlerine ve ?al??malar?ndaki a??r? strese ba?land??? ara?t?rman?n, ya?lar? 8-18 aras?ndaki 17 bin 311 ?ocuk ?zerinde yap?ld??? belirtildi.
Daha ?ok eri?kinlerde g?r?len tip 2 diyabet k?t? beslenme ve yetersiz hareketle ili?kilendiriliyor. Tip 2 diyabet hastal???n?n son y?llarda ?ocuklarda h?zla artt??? tespit edilen ?in?de, ?eker hastas? olanlar?n say?s?n?n n?fus genelinde 20 milyonu buldu?u ve bunlar?n y?zde 5?ini ?ocuklar?n olu?turdu?u bildiriliyor. D?nya Sa?l?k ?rg?t? ve ?in Sa?l?k Bakanl??? ge?en y?l, ?in?de kronik rahats?zl?klardaki art???n gelecek on y?lda 80 milyon ki?inin ?l?m?ne yol a?abilece?i uyar?s?nda bulunmu?tu. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net