Taraf, tedbirsizli?i ele?tirdi

Ahmet Altan ve Alev Er y?netiminde yay?nlanan Taraf gazetesi, d?n piyasaya ??kt?.


Ahmet Altan ve Alev Er y?netiminde yay?nlanan Taraf gazetesi, d?n piyasaya ??kt?. Liberal g?r??ten bir?ok gazetecinin bulu?tu?u ve iddial? bir kampanyayla yay?n?na ba?layan gazetenin ilk say?s?n?n man?etine, emekli general Osman Pamuko?lu ile yap?lan r?portaj se?ildi.
?D???nmek taraf olmakt?r? slogan?yla yay?n?na ba?layan gazetenin ilk man?eti ?Hepsini yarg?lay?n? oldu. Hakkari?de g?rev yapan Da? ve Komando Tugay??n?n eski komutan? Osman Pamuko?lu ile Ne?e D?zel?in yapt??? r?portaja dayanan man?et haberinde, Pamuko?lu?nun ?Da?l?ca?n?n hesab? en alttan en ?ste kadar sorulmal?? yorumu ?ne ??kar?ld?. Gazetenin man?et spotunda ?u ifadeler yer ald?: ?Zaafiyet var orada. Uyan?kl?k yok. Tedbir yok. ?stihbarat al?nmam??.?
Taraf??n Radikal?den transfer etti?i ?nl? r?portajc? Ne?e D?zel, Pamuko?lu ile PKK?nin nas?l ?bitirilece?ini? tart??t?. Liberal bir imajla ??kan gazetenin K?rt sorununun ??z?m?ne d?n?k farkl? a??l?mlara yer vermek yerine askeri ?tedbirlerin? savunuculu?u yapmas? dikkat ?ekti.
Gazetenin k?nyesinde genel yay?n y?netmenleri olarak Ahmet Altan ve Alev Er?in ad? yaz?yor. Altan??n ad?n?n yan?nda parantez i?inde ?kurucu? ibaresi yer al?yor. Yasemin ?ongar genel yay?n y?netmeni yard?mc?s?, ?smet Demird??en ise Ankara temsilcisi. ?Alk?m gazetecilik? ?irketinin sahibi olan gazete, Star matbaas?nda bas?l?yor. 1 YTL?ye sat?lacak olan gazetenin tan?t?m?nda ?ilana ba??ml? olmayaca??? gibi ifadeler kullan?lm??t?. Gazetenin ilk say?s?nda d?rt sayfaya yak?n ilan yer buldu.
Genel yay?n y?netmeni Ahmet Altan, ilk yaz?s?nda r?yas?nda ?len ?ocuklar? g?rd???n? anlatt?ktan sonra ??yle dedi: ?Uzun zaman sabah y?r?y??leri yapmayaca??m, sala? lokantalarda yemek yemeyece?im, ??leden sonralar? dalga ge?meyece?im. Ka?mayaca??m buradan. ?ocuklar i?in elimden gelen bir ?ey varsa, onlar?n ya?ayabilmesi i?in bir ?ey yapabileceksem, yapaca??m.?
Gazetenin yazarlar? aras?nda Yasemin ?ongar, Halil Berktay, Pakize Bar??ta gibi isimler dikkat ?ekiyor. Alper G?rm?? medya ele?tirileri, Etyen Mah?upyan ise at yar??? ?zerine yaz?yor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net