O?lumu vermem beni al?n askere

Gen? Bak????n bu haftaki konusu, AKP?nin d??a d?n?k politikas?, ABD?nin ?samimiyeti? ve g?ndemdeki siyasal geli?melerdi.


Gen? Bak????n bu haftaki konusu, AKP?nin d??a d?n?k politikas?, ABD?nin ?samimiyeti? ve g?ndemdeki siyasal geli?melerdi.
?ar?amba geceleri Kanal D ekranlar?nda yay?nlanan Gen? Bak?? program?n?n son dura?? Ba?kent ?niversitesi?ydi. Posta, Milliyet, Cumhuriyet gibi yaz?l?, CNN T?rk ve Kanal D gibi g?rsel bas?ndan temsilcilerin konuk edildi?i programda, medyan?n ba??ms?zl??? da tart???ld?.
?lerleyen saatlerde telefon ba?lant?lar?yla halk?n g?r??lerine de yer verilen programa Rize?den bir yurtta? kat?larak, konuya ili?kin olarak burjuva medyas?n?n yanl? ve ger?ekd??? yay?n yapt???n? dile getirdi. Rizeli yurtta? g?ncel bir ?rne?ini de ??yle payla?t?: ??Ak?am haberleri izlerken ?30 ter?rist ?ember alt?na al?nd?? benzer ba?l?kl? haber dinliyorum, ertesi g?n ise durumun gidi?at?na y?nelik en ufak sonu? aktar?lm?yor. Bu ?ember alt?na al?nanlar buhar olup u?tu mu?..?? Bu gibi haberlerin uydurma oldu?unu belirten izleyici, IMF?ye ba??ml?l??? da ele?tirdi.
Programa yine telefon arac?l???yla ba?lanan ve anne oldu?unu s?yleyen bir kad?n ise duygusal anlar?n ya?anmas?na neden oldu. S?n?r?tesi operasyon planlar?n?n ?vatan korumak? amac?yla de?il, ?siyasi oyunlar? odakl? oldu?unu vurgulayan anne Filiz ?pek, ??Evlad?m? g?ndermeyin, beni al?n askere, beni al?n ne olur?? s?zleriyle st?dyodaki kat?l?mc?lar? da h?z?nlendirdi.
Ali Bar?? Kurt
www.evrensel.net