Be?ikta??a mahkeme darbesi

Uluslararas? Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ?yesi Avukat K?smet Erkiner, ?svi?re Federal Mahkemesi?nin Be?ikta???n itiraz?n? reddetmesi sonras?nda Del Bosque davas?n?n sona erdi?ini s?yledi.


Uluslararas? Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ?yesi Avukat K?smet Erkiner, ?svi?re Federal Mahkemesi?nin Be?ikta???n itiraz?n? reddetmesi sonras?nda Del Bosque davas?n?n sona erdi?ini s?yledi.
Erkiner, yapt??? a??klamada, CAS??n karar?n? verdi?ini belirterek, konuyla ilgili prosed?r? ??yle anlatt?: ?CAS karar? verir, bu karar? ilgili mercilere bildirir. Kimdir burada, FIFA?d?r. FIFA da bu karar? ilgili ki?i veya kul?be ?30 g?n i?inde yap? der. Yapmazsa ondan sonra s?rayla m?eyyideler ba?lar. ?svi?re Federal Mahkemesi?ne yap?lan ba?vurudan sonra, oran?n da ba?vuruyu reddetmesiyle bu i? bitmi?tir. Del Bosque davas?nda Be?ikta???n buradan sonra ancak Birle?mi? Milletler Konseyi?ne gitmeleri laz?m. Tabii bu da olamayaca??na g?re, dava kapanm??t?r.?
FIFA?n?n kendisine gelen bu karar?n Be?ikta? taraf?ndan uygulanmas?n? talep etti?ini kaydeden K?smet Erkiner, Be?ikta???n bu karara uymamas? halinde disiplin kuruluna gidece?ini ifade etti.
FIFA?n?n, CAS??n karar?n? y?netim kurulu karar?na d?n??t?rd???n? belirten Erkiner, ??yle devam etti: ?Bu karar? Be?ikta? uygulam?yorsa, bu sefer Del Bosque davas?ndan dolay? de?il, FIFA?n?n karar?na uymamaktan dolay? Be?ikta?, disiplin kuruluna gider. E?er karar uygulanmazsa FIFA, ?Benim kararlar?m? dinlemiyorsan ben de seni disiplin kuruluna g?nderirim? der.?
Y?netime ele?tiri
CAS ?yesi Erkiner, FIFA?n?n, CAS??n karar?n? uygulamamas? diye bir ?eyin s?z konusu olamayaca??n? s?yledi.
CAS??n, Uluslararas? Olimpiyat Komitesi?nin (IOC) bir kurulu oldu?unu dile getiren K?smet Erkiner, ?IOC de FIFA?n?n uluslararas? federasyonlu?unu tescil eden makamd?r. Be?ikta???n meselesi i?in FIFA bu riske mi girecek? dedi.
Erkiner, Be?ikta? Kul?b??n?n ba?kan ve y?neticilerinin bu konuyla ilgili trib?nlere y?nelik konu?tu?unu savundu. K?smet Erkiner, ?Be?ikta???n problemi ?u; ba?kan ve y?netim, trib?nlere konu?uyorlar. Kendi taraftarlar?na ?oldu, olacak? diyorlar. B?t?n beklentileri ?u; paran?n Be?ikta? y?netimi taraf?ndan ?dendi?i tescil edilmeden, y?netim d?nemlerini bitirmek. Ondan sonra ?yeni gelen d???ns?n? diyecekler? ?eklinde konu?tu.
Be?ikta???n CAS veya FIFA?n?n kararlar?n? tan?mamas?n?n s?z konusu olmayaca??n? da dile getiren Erkiner, ?Bu, T?rkiye Cumhuriyeti?nin Birle?mi? Milletler Konseyi?ni tan?mamas?na benzer? ifadesini kulland?.
?Kul?pler ve y?neticiler hukuku ciddiye almal??
K?smet Erkiner, milli tak?mdan ve Futbol Federasyonu?ndan ba?lamak ?zere T?rk kul?pleri ve y?neticilerin hukuku ciddiye almay? ??renmelerinin gerekti?ini s?yledi.
Hukuk ciddiye al?nmad??? s?rece birtak?m b?yle maddi manevi kay?plara u?raman?n ka??n?lmaz oldu?unu vurgulayan avukat Erkiner, ?Bizim kul?plerimiz, ?zellikle baz? ba?kanlar ?Biz b?y?k kul?b?z, kimse bize dokunamaz? diye d???n?yorlar. T?rk vergi dairesi sana dokunmayabilir, ama yabanc? i?in sen hi?bir ?ey ifade etmezsin? ?eklinde konu?tu.
Erkiner, bir hukuk?u olarak T?rkiye?de hangi kul?p isterse istesin hukuki yard?mda bulunaca??n? kaydetti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net