?brahim Hac?osmano?lu adayl???n? a??klad?

Trabzonspor?da, aral?k ay?nda yap?lacak ola?an genel kurul ?ncesi kul?p eski ba?kan yard?mc?lar?ndan ?brahim Hac?osmano?lu, resmen kul?p ba?kanl???na aday oldu?unu a??klad?.


Trabzonspor?da, aral?k ay?nda yap?lacak ola?an genel kurul ?ncesi kul?p eski ba?kan yard?mc?lar?ndan ?brahim Hac?osmano?lu, resmen kul?p ba?kanl???na aday oldu?unu a??klad?.
Hac?osmano?lu, d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Trabzonspor sevdal?lar? i?in ?ok ?nem arz eden kutsal bir g?reve talip olduklar?n? belirterek, ?D?nyan?n her taraf?na ula?m?? Trabzonspor sevdal?lar?n?n 23 senedir k?s?r d?ng? ile s?regelen Trabzonspor?un ba?ar?s?z ser?venini, makus talihini de?i?tirebilece?imize inand???m?z i?in bu g?reve talip olduk? dedi.
Trabzonspor?un sadece Trabzonlular??n ve b?lgenin tak?m? olmaktan ??k?p ?nce ulusal sonra da uluslararas? tak?m olma h?viyetini kazanan bir kul?p oldu?unu ifade eden Hac?osmano?lu, ??yle devam etti: ?Trabzonspor, ya?ad??? ?ampiyonluklarla ?stanbul d?kal???na son vererek Anadolu beyi olmu? bir efsanedir. Bu efsanenin do?u?undan sonra ayn? ?zellikte y?r?yemeyi?inin nedenlerini, Trabzonspor?a y?llard?r can? g?n?lden hizmet eden herkes biliyor, ama her ne hikmetse irade ortaya koymada eksiklikler, aksakl?klar oluyor. Bu da milyonlarca Trabzonspor taraftar?n?n ?z?lmesine, boynunun b?k?lmesine, dik gezememesine neden oluyor. Biz de yapt???m?z tespitlerle yola ??karak Trabzonspor?un yeni bir yap?lanma ile k?kl? bir de?i?ikli?e ihtiyac? oldu?una kanaat getirdik.?
Sportif ve idari yap?lanma
Hac?osmano?lu, Trabzonspor?un idari ve sportif alanda yap?lanmaya ihtiyac?n?n bulundu?unu kaydederek, ?Biz, Trabzonspor?un sportif alan? sportif direkt?re b?rakarak, y?neticileri o alan?n d???nda ??karaca??z. ?dari alan? da genel direkt?re b?rakaca??z. Y?netimdeki 15 arkada? da personelin sa?l?kl? ?al??mas? i?in plan ve proje ?retecek? diye konu?tu.
Hac?osmano?lu, Trabzonspor?un 50 milyon YTL borcunun g?z?n? korkutmad???n? belirterek, ?E?er 50 milyon YTL sizin g?z?n?z? korkutuyorsa bu camiay? ba?ar?ya ta??yamazs?n?z. Yeter ki siz Trabzonspor?u lay?k oldu?u gibi temsil edin. Trabzonspor, insanlar? ?zledi?i noktaya ta??d???n?z, marka de?erini y?kseltti?iniz zaman bunun ?stesinden gelecektir? dedi.
?Yanal?? be?eniyorum?
Hac?osmano?lu, teknik direkt?r Ersun Yanal?? be?enen bir insan oldu?unu kaydederek, ??yle devam etti: ?Zaten g?reve ba?lamadan ?nce de kendisiyle g?r??melerimiz vard?.
?htiya? duyulan oyuncular?n al?nmas? halinde ba?ar?l? olaca??na inan?yorum. (Don Ki?ot de?ilim) diyor. Do?ru bir a??klama, Trabzonspor?un ?ampiyon olamamas?n?n tek nedeni bir aile olamay???nda.?
Hac?osmano?lu, Avni Aker Stad??n? bir futbol mabedi olarak g?rd???n? ve ayn? yere s?f?r maliyetle 35 bin ki?ilik bir stat yap?lmas?n? daha do?ru buldu?unu kaydetti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net