Orhan Veli ya?asayd? hangi ?iiri okurdu?

Oktay R?fat ve Melih Cevdet Anday?la birlikte Garip ak?m?n?n kurucusu olan ?air Orhan Veli, ?l?m?n?n 57. y?l?nda Bar?? Man?o K?lt?r Merkezi?nde ??stanbul?u Dinliyorum? adl? etkinlikle an?ld?.


Oktay R?fat ve Melih Cevdet Anday?la birlikte Garip ak?m?n?n kurucusu olan ?air Orhan Veli, ?l?m?n?n 57. y?l?nda Bar?? Man?o K?lt?r Merkezi?nde ??stanbul?u Dinliyorum? adl? etkinlikle an?ld?.
T?rkiye Yazarlar Sendikas? ve Kad?k?y Belediyesi taraf?ndan d?zenlenen geceye Orhan Veli?nin k?z karde?i F?ruzan Yolyapan da kat?larak bir konu?ma yapt?. Etkinli?in ilk b?l?m? Bar?? Man?o K?lt?r Merkezi taraf?ndan sunuldu. Bu b?l?mde ilk olarak F?ruzan Yolyapan s?z ald?. Orhan Veli?yi tan?yanlar her ge?en g?n azald??? i?in s?yleyeceklerinin tarihe m?l olaca??n? belirterek s?zlerine ba?layan Yolyapan, ?A?abeyim daha 15 ya??ndayken evimizin bah?esine kurdu?u sahnede arkada?lar?yla birlikte Moliere?den oyunlar oynard?. O benim a?abeyim, babam, ??retmenim, arkada??m ve dert orta??md?. Onu kaybetmek, g?ne?i kaybetmek gibi bir ?eydi benim i?in. Ac?s? h?l? y?re?imi yak?yor? dedi.
Babas?n?n, a?abeyinin naz?ml? ?iirlerini daha ?ok sevdi?ini belirterek bir an?s?n? da anlatt?: ??stanbul T?rk?s? yay?nland???nda, arkada?lar? babama g?sterirler ?iiri? Babam da ?iiri okur ?nce, ??stanbul?da, Bo?azi?i?ndeyim / Bir fakir Orhan Veli / Veli?nin o?lu / Tarifsiz kederler i?indeyim.? Sonra da a?abeyime ?O?lum gazetelere fukaral???n? ilan etmi?sin. Ama beni niye kar??t?r?yorsun? der.?
Uzun uzun alk??lanan konu?mas? sonras?, BMKM M?d?r? Cuma Bolat, F?ruzan Yolyapan?a bir plaket verdi. Ard?ndan Kasdav Gen?lik Tiyatrosu oyuncular?, Orhan Veli?nin ?iirlerini okudular.
TYS taraf?ndan haz?rlanan etkinli?in a??l?? konu?mas?n? ise TYS Kad?k?y Temsilcisi Mehrizat Poyraz yapt?. Poyraz, Orhan Veli?nin ?zellikle gen? ozanlar taraf?ndan co?kuyla izlenen, yinelenen, an?msanan bir ?air oldu?unu hat?rlatarak; ?iirlerinde yal?n anlat?m?, bildik s?zc?klerle g?ncel ya?ant?lar?n odak noktas?n? i?ledi?ini belirtti.
TYS Genel Ba?kan? Enver Ercan ise yapt??? k?sa konu?mada, T?rk edebiyat?na y?n veren isimleri bundan sonra da d?zenleyecekleri etkinliklerle anacaklar?n? belirtti. Sonras?nda s?z alan Mehmet Ba?aran, zor g?nler ge?irdi?imizi, ya?am?n tehlikede oldu?unu, b?yle bir zamanda ?iirin k?t?l?klere, s?m?r?ye kar?? ??kmak oldu?unu belirterek ba?lad? s?zlerine.
Konuklara ?Orhan Veli ya?asayd?, bug?n hangi ?iirini okurdu? diye bir soru sordu. Salondaki sessizli?i Orhan Veli?nin uzun uzun alk??lanan, Vatan ??in adl? ?iiriyle bozdu Ba?aran:
?Neler yapmad?k ?u vatan i?in!
Kimimiz ?ld?k;
Kimimiz nutuk s?yledik...?
Son olarak s?z alan Mustafa Okan Baba ise ?Oktay R?fat ve M. Cevdet Anday ile birlikte Garip?iler ak?m? ad? alt?nda bir ????r a?arlar? dedi.
Son b?l?mde Nurullah Can, Zafer Diper, Ali Erdo?an, Mehmet Tekirda?, Sezai Sar?o?lu ve Nevzat Karak??, Orhan Veli?nin yan? s?ra Can Y?cel ve N?z?m Hikmet?in ?iirlerini yorumlad?lar. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net