Cinler korku sinemas?na musallat olmasa art?k?

T?rk sinemas?nda korku deyince genellikle ayn? temalar i?leniyor; dinimizin pek ho? g?rmedi?i davran??lar ve sonras?nda ba?a gelen t?rl? belalar.


T?rk sinemas?nda korku deyince genellikle ayn? temalar i?leniyor; dinimizin pek ho? g?rmedi?i davran??lar ve sonras?nda ba?a gelen t?rl? belalar. Biraz da Hollywood?dan ?esinlenme? gibi duran bu t?rden temalar, belki de korku ??esinin temelinde genellikle din durdu?u i?in, korku sinemas?nda kolay kolay terk edilecek temalar de?il. Yine de, bu temay? bir zaman sonra b?rakmak ve korku ??esini dini imgeler d???nda da anlamland?rabilmek gerek. ??nk? korku sinemas? dedi?imiz ?ey hep ayn? temalar? hep ayn? bi?imlerde i?ler hale gelince, art?k o temalar da maalesef korkutmuyor izleyeni. Hatta bir yerden sonra seyirci, k?nyesindeki t?r? b?l?m?nde korku yazan bir filmi bile kahkaha atarak izleyece?inden emin olmaya ba?l?yor.
Musallat da benzer bir temay? ele alarak insan bedenine b?r?nen cinin yapt??? k?t?l?kleri anlatmaya ?al???yor. Kahraman?m?z Suat?la Almanya?da tan???yoruz; gurbet ellere al??amam??, evini, ?zellikle de ?ok sevdi?i g?zel kar?s?n? ?zler Suat. Suat??n durumu g?nden g?ne tuhafla??r, kar?s?yla ilgili korkun? r?yalar g?rmeye, arada bir de kendini kaybedecek ?l??de b?y?k ve sars?c? n?betler ge?irmeye ba?lar. Annesiyle yapt??? telefon konu?malar? da giderek tuhafla?maktad?r, kar?s? Nurcan?la ilgili hi?bir sorusuna cevap alamaz. ?? hayat? k?t?le?ir, zaten bir ki?iyle s?n?rl? olan sosyal hayat? neredeyse yokluk seviyesine geriler. O bir ki?i, ?ocukluk arkada?? Metin de Suat?a olup bitenleri anlamaz. Nihayet bir zaman sonra hastaneye gidilir, beyin tomografisinden bir ?ey ??kmay?nca, Alman doktor Metin?e Suat?? bir psikologa g?t?rmesini ?nerir. Bu arada Suat, T?rkiye?ye geri d?nmek istedi?ini belirtir defalarca, ama Metin ?srarl?d?r, kal?p gurbetin zorlu?uyla ba?a ??kmal?, para kazanmal?d?r ??nk?. Yine bir zaman sonra, Metin nedense ikna olur Suat??n geri d?nmesi gerekti?ine, ama ?nce birlikte ?stanbul?a giderler, Suat?? bu beladan kurtaracak birilerine dan??acaklard?r. ?stanbul?a var?r varmaz yolunu tuttuklar? Hac? Burhan, ?nce Suat?? bir g?zel de?nekler, can?n?n de?erini anlas?n da kendine gelsin diye. Sonra kar??s?ndaki belan?n ne oldu?unu anlamaya ?al???r, hatta epeyce de bir yol al?r bu konuda. Ard?ndan da Suat?? iyile?tirecek tedavi y?ntemlerine ba?lar kendince.
Filmin s?rr? da Hac? Burhan??n tedavisi de filmi izleyeceklere kals?n. Ancak filmin ele ald??? temay? veri? bi?imi, senaryonun kurgusu, sinema dili ?zerine s?ylenecek bir ?eyler var. Temel fikir, yani insan postuna b?r?nm?? cin ve o insan?n kendisi aras?ndaki ?at??ma, ortalaman?n ?zerinde bir psikolojik gerilim filmi ??karmaya olanak verebilirmi?. Fakat fikrin i?leni?indeki aksakl?klar, bu olana?? y?netmenin elinden alm?? ne yaz?k ki. Fikri bulmak tamam ama, film boyunca o fikre dosdo?ru ko?unca, yan?nda y?resinde nelerle ba?lant?s? var, neler yap?l?r da bu ?yk? beslenir, sa?lamla?t?r?l?r demeyince, evet ne yaz?k ki film derdini anlatam?yor. Yol boyunca kar??daki a?aca do?ru ko?arken ?rne?in, etraf?n?zdakilere orada bir a?a? oldu?unu bir bi?imde anlatmazsan?z, a?ac?n yan?na var?nca size illa ki sorarlar, neden ko?tun buraya kadar diye. Siz de eliniz mahkum anlat?rs?n?z, ?i?te burada bir a?a? vard? da, o a?aca ko?tuydum da, falan filan?? ?stelik, vard???n?z noktada g?sterdi?iniz a?a? art?k kimseye ilgin? gelmeyebilir. Musallat, gerek kurgusu gerekse sinema dili bak?m?ndan bu hataya d??m?? ne yaz?k ki. Zaten filmin sonunda, izleyicilerin bir ?ey anlamayaca?? d???n?ld???nden midir nedir, Hac? Burhan olup bitenleri bir bir anlat?yor. Tamam, b?t?n ipu?lar? ortaya serilmesin, hatta ger?e?in b?y?k bir b?l?m? gizlensin de biz bulal?m ama bu kadar da bo?luklu ve birbirine eklenemez unsurlarla dolu bir kurgunun ?st?ne, bir de filmin b?t?n hikayesi sonunda anlat?l?nca, seyirci kendini nereye koyaca??n? ?a??r?yor. Olay? biz ??z?p anlamayacak m?yd?k, niye anlatt?n?z ki ?imdi bile dedirtir yani. Bir de k?sa k?sa sahnelerin pe?inden zaman dilimleri s?rekli 3 Ay Sonra, 5 Ay Sonra diye belirtilince, ah diyor insan, ah ke?ke ?u kurgu biraz zaman paralelli?ine uygun olsayd? da, e?zamanl?l???n bir anlam? olsayd?.
?zellikle son d?nem T?rk korku filmlerindeki dinsel temalar kapsaml? bir ara?t?rman?n konusu olmal?. Ama dedik ya istesek de istemesek de korku denilen t?r insan?n en eski korkular?ndan olan dini imgelere d?n??m?? tuhaf varl?klara yaslan?yor, Friedkin?in 1973?te ?ekti?i Exorcist?teki ?eytandan cine kadar bu varl?klar t?kenmez bir konu deryas? yarat?yor gibi gelse de asl?nda bir zaman sonra a?may?nca t?keniyor. Cinlerin ?eytanlar?n T?rk sinemas?na musallat oldu?u yetmez mi art?k? ?stelik Metin Erksan??n 1974?te yapt??? ?eytan filminden bu yana da epeyce zaman ge?ti. Korku t?r?nde yeni fikirlere, y?ntemlere, temalara do?ru bir y?nelimi T?rk sinemas?nda da g?rmenin zaman? art?k geldi galiba.
Musallat

Y?netmen: Alper Mest?i
Senaryo: Alper Mest?i
G?r?nt? y?netmeni: Feza ?ald?ran
Oyuncular: Burak ?z?ivit, Bi?kem Karavus, Kurtulu? ?akira?ao?lu
M?zik: Re?it ?zdamla
T?r: Korku
Eylem Y?ld?zer
www.evrensel.net