Yumurta?n?n kulpu yok

Film ele?tirisi, yapt???n?z film ile ilgili okuman?n dok?manter ?eklidir.


Film ele?tirisi, yapt???n?z film ile ilgili okuman?n dok?manter ?eklidir. Tabii ki buna mekan ya da dekor, m?zik, oyunculuk ve nihayetinde se?ti?iniz planlar? g?rsele d?n??t?recek olan g?r?nt? y?netmenli?i ve nihayetinde reji ve onu yapan?n d???nsel ve g?stergebilimsel akl? ve beynini okumak dahildir. Dahas? kendi g?sterge d?nyan?zda idealar?n kristalle?ebilmesi s?recine g?rsel d?zeyde yapt???n?z katk? ile ?l??l?r. Ancak t?m bu paradigmam?z?n ?n?ne bir eklenecek ?ey var ki o da d???nsel ?nermelerimizin, amiyane deyimle film felsefemizin o fenomenoloji ve zahiri d?nyaya s?ylediklerinin tescili temel ?artt?r. Ki bunu yap?salc?l?k ile de kar??t?rmamak gerekti?i gibi Derridavari bir yap? s?k?m-bozumculu?u ile de ili?kilendirmemek gerekir. Ha bu ?art? az postmodern bir heves ile yok sayarsak o zaman y?z t?rl? okuma bi?imi t?reyecektir ki, filmin yarat?c?s?n?n dahi telaffuz etmeyece?i yorumlar?n ortaya ??kmas? demektir. Evet yan?lmad?n?z bunun anlam?, film dramaturjisi kavram?n? ikame etmenin gereklili?i ?zerine durmak.
Filmin dramaturjisi tek y?netmen sultas? ?zerinden yap?lmaz. O zaman dokusal olarak birbirinden hayli kopuk bir g?r?nt?ler silsilesi izlersiniz ki bunu episodik filmle bile kar??t?rma ihtimaliniz vard?r. Oysa t?m? yanl??t?r. Bu olsa olsa birka? disiplini iyi, di?erleri alakas?z bir yap?t?n ortaya ??kmas? demektir. ?imdi ??d?l? paradigmas?n? yani ?Alt?n Portakal? ihsan?n? bir kenara b?rak?p Semih Kaplano?lu?nun ?Yumurta?s?na hemen girelim. Hem de filmin ?d?llendirildi?i dallardan biri olan senaryodan ba?layarak.
Senaryo bir kere kurmaca de?il. Bildi?imiz bir konu etraf?nda geli?en bir olay var. Ama olay?n diyalog ve geli?me boyutlar? az?c?k postmodern heveslerle yaz?lm??. Ger?ekte bizde olmayan bir diyalog ve konu?malar zinciri. Buna kar??l?k Tire il?esi anlat?l?yor olmas?na kar??l?k diyaloglar yabanc?lay?c?. Ama merak edilmesin bu U?ur Vardan??n yazd??? gibi ne Camusvari ne de Kafkavari bir yabanc?la?ma. Ayr?ca ?d?nememek veya geri d?nme iste?i? diye bir temay? ben de?il sinemada, hi?bir edebiyat t?r?nde dahi bug?ne de?in tan?mad?m. Yani modern anlamda bir kar??l??? yok. Bunu en fazla psikanalitik boyutta de?erlendiririz ki o da depresif veya agresyon anlar?n hikayesi olarak g?r?r?z. Felsefi olan?n zaten psi?ik bir s?re?le de alakas? olamaz. Asl?nda son y?llar T?rk sinemas? filmlerinin ba?ar?l? olanlar? dahil b?yle bir felsefi problemle kar?? kar??ya. Tamam Tarkovski ya da Bergman gibi ustalardan etkilenmek m?mk?n ama eklektisizme d??meden tabii ki. Nitekim rop?rtajda Saadet I??l Aksoy bunu itiraf etmi? galiba. ?O kadar zor bir soru ki filmi okumak. Nejat (??ler) ?ok g?zel anlatt? bas?n toplant?s?nda.? Biz orada iki ay ya?ad?k, Semih de ona gerekli olanlar? ?ekti. Orada ger?ek bir d?nya yarat?ld?. Herkes bir ?eyleri b?rak?p sadece olmak i?in gelmi?ti.? Bu de?erlendirme film dokusunda genel bir uyu?mazl???n g?stergesi gibi g?z?k?yor. Nejat ??ler Yusuf rol?nde zaten Yusuf?u oynayan Nejat imaj?nda. K?z?m?z asl?nda i?in ba??nda ama oyunculuk n?veleri yok de?il. Gelecekte de farkl? y?netmenlerle ?al???p kafakol ili?kilerinin h?k?m s?rmedi?i bir ortamda i?i s?rd?rmeli.
Elbette s?yleyece?imiz sadece bununla s?n?rl? de?il. Postmodernist ?ekirdeklerle bezeli bir eklektisizmin yans?malar? ise aksine tam puan g?r?nt?lerle de dolu. Ama i?te bu g?r?nt?ler bize ?ke?ke senaryoyu g?r?nt?lere uydursayd?? gibi sa?ma bir temenniyi bile dilettiriyor. Me?hur kangal keratas?n?n Yusuf?u rehin ald??? sahne dahi asl?nda sadece ??aresizlik? demek iken ?ok ama ?ok okuma d??enmi? filme. Her ?eye ra?men ald??? ya da alaca?? ?d?ller ne olursa olsun bu yazd???m?z ger?ekleri de?i?tirmiyor. Benim i?in sadece g?r?nt? dal?nda ?d?l? hak eden film, Antalya j?rimiz taraf?ndan her derde deva ?d?lleri ile ihsan eylenmi?. Bundan sonraki y?llarda da organizasyon ve faaliyetlerinin ?ok ama ?ok say?da tart??may? getirece?ini de hesaba katarak i?in biraz kafakol ili?kilerine d?n??me ihtimalinin belirdi?ini g?r?yorum. Ama bundan sonraki ?S?t?, ?Bal? ??leme bile?enlerinin ba?lang?c? i?in ancak ?unu demek m?mk?n: ?Yumurtan?n Kulpu Yok?!
Yumurta

Y?netmen: Semih Kaplano?lu
Senaryo: Semih Kaplano?lu
G?r?nt? Y?netmeni: ?zg?r Eken
Oyuncular: Nejat ??ler, Saadet I??l Aksoy, Ufuk Bayraktar, T?lin ?zen
T?r: Dram
Ani Ceylan Hazinedar
www.evrensel.net