M??erref koltuklardan birini b?rak?yor mu?

Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref, kas?m ay?n?n sonunda genelkurmay ba?kanl??? g?revinden ayr?laca??n? ve devlet ba?kanl??? g?revini ?sivil? olarak y?r?tece?ini a??klad?.


Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref, kas?m ay?n?n sonunda genelkurmay ba?kanl??? g?revinden ayr?laca??n? ve devlet ba?kanl??? g?revini ?sivil? olarak y?r?tece?ini a??klad?. Muhalefet partilerinden ocak ay?ndaki se?imleri boykot etmemelerini isteyen M??erref, Bat??n?n ola?an?st? halin hemen kald?r?lmas? talebine kar?? ??kt?. M??erref, kendini ?Siyasi ortam? ele almazsam, ?lke kaosa s?r?klenir? diye savunurken, OHAL?in se?imlerin sonras?na kadar kalaca??n? s?yledi.
?Ola?an?st? halin se?imlerin bar?? i?inde yap?lmas?n? sa?layaca??n?? iddia eden M??erref, g?zlemcileri ?se?imin ?effafl???n?? g?rmeye ?a??rd?.
Beyaz Saray Sekreteri Dana Perino ise ?Se?im d?neminde halk?n bar?? i?inde protestosunu ger?ekle?tirebilece?i, se?im kampanyas?n? y?r?tebilece?i ve ?zg?r medyan?n yay?n yapabilece?i bir ortam i?in ola?an?st? halin hemen kald?r?lmas?n? istiyoruz? diye konu?tu. M??erref ise ??ltimatomlar? sevmedi?ini ve genelkurmay ba?kanl???ndan ayr?lma karar?n?n kendisinde ba?tan beri oldu?unu, ancak harekete ge?mek i?in g?reve tekrar se?ilme konusunda Y?ksek Mahkeme?nin karar vermesini bekledi?ini? s?yledi.
Butto?ya a??k kap? b?rakt?
Butto?yu ?lkeye d?nd???nden beri gerilimi art?rmakla su?layan M??erref, Butto?nun ???nc? kez ba?bakan olmas?n? pek m?mk?n g?rmezken, ba?bakan oldu?u taktirde de onunla ?al??abilece?ini ifade etti. Butto ise ?nceden g?r??meler yapm?? olsa da art?k M??erref?le ?al??mas?n?n m?mk?n olmad???n?, M??erref?in istifa etmesi gerekti?ini belirtti. Butto, partisinin di?er baz? partilerle birlikte se?imleri boykot edece?ini a??klad?. M??erref ise ?Boykot yapmamalar? gerek, zaten boykot edebileceklerini sanm?yorum? dedi.
Ge?ici h?k?met
?te yandan M??erref, boykot ihtimali ?zerine, dengeyi sa?lamak ad?na, se?imlere kadar ge?ici h?k?met ilan etti?ini a??klad?. Ge?ici h?k?metin ba?bakanl???na en g??l? aday olarak meclis ?st kanad?n?n ba?kan? Muhammedmiyan Soomro g?sterilirken, Benazir Butto?nun Navaz ?erif ile muhalefet koalisyonu olu?turmak ?zere g?r??t??? bildirildi. Pakistan Halk Partisi S?zc?s? Ferhatullah Babar yapt??? a??klamada, ?Butto, b?t?n siyasi taraflar?n anayasan?n tekrar olu?turulmas?, ola?an?st? halin kald?r?lmas? ve ?zg?r, adil se?imlerin yap?lmas? g?ndemiyle i?birli?i yapmas? gerekti?ini belirtti? dedi.
GMTV televizyonuna konu?an Navaz ?erif ise ??lkemin bana ihtiyac? oldu?u i?in, Pakistan?a bir daha geri d?nme giri?iminde bulunaca??m. Benazir Butto ile temas halindeyim. Butto ?lkeye d?nmem konusundaki iste?ini ifade etti, onunla birlikte ?al??ma ve diktat?re kar?? ortak m?cadeleye ba?lama fikri beni sevindirdi. ?u an ?lkeme d?nmek benim i?in ?nemli? diye konu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net