Fransa?da grev devam ediyor

Fransa?da demiryolu i??ilerinin, Sarkozy?nin ?reform? sald?r?s?na kar?? ba?latt??? grev s?r?yor.


Fransa?da demiryolu i??ilerinin, Sarkozy?nin ?reform? sald?r?s?na kar?? ba?latt??? grev s?r?yor. Grevin ikinci g?n?nde ula??m aksarken, ??renciler de i??ilere destek verdi.
Fransa?da ?nceki g?n ba?latt?klar? grevle hayat? durduran demiryolu i??ilerinin grevi,
d?n de geni? kat?l?mla s?rd?. ?niversite ??rencilerinin i?gal ve boykotlarla destek verdi?i grev nedeniyle ?lkede tren ve h?zl? tren seferlerinin ancak y?zde 20?si yap?labildi. Uzun mesafe tren seferlerinde ise alt? seferden birinin yap?labildi?i ??renildi.
Greve metro ve belediye otob?s? ?of?rleri ile enerji sekt?r?nde ?al??an i??ilerin kat?l?m? da devam ediyor. Ba?kent Paris?te banliy? trenlerinin d?rtte biri, otob?s ve metro servisinin ise y?zde 30?u hizmet verirken ?uyar?? niteli?indeki elektrik kesintilerinin s?rd??? bildirildi.
Grevin ba?lad??? g?n 50 bin Frans?z emek?inin Paris?te g?steriler d?zenledi?i ?lkede, yarg??lar ve opera sanat??lar? da grev ba?latm??t?.
Sarkozy s?k?nt?da
?te yandan i??ilerin emeklilik haklar?n?n budanmas? anlam?na gelen ?reform? sald?r?s?n?n mimar? Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy, d?n bir a??klama yaparak grevin bir an ?nce bitirilmesini istedi. Y?r?rl?kteki yasalar, makinistlerin ve di?er alanlarda ?al??an baz? i??ilerin 50 ya??nda emekli olabilmesine olanak tan?yor. Sarkozy?nin haz?rlad??? taslakta bu rakam 60?a ??kar?l?yor.
Cumhurba?kanl???ndan yap?lan a??klamada, grevin ?yolcular?n ??karlar? g?zetilerek? bitirilmesi gerekti?i belirtilmi? ve sendikalarla masaya oturma ?artlar?n?n olgunla?t??? ifade edilmi?ti. H?k?met, yakla??k 500 bin ?al??an? ilgilendiren reform sayesinde 5 milyar Avro tasarruf yapmay? planl?yor.
Sarkozy bir yandan ?lkede hayat?n durmas?na neden olan grevler nedeniyle ele?tiriler al?rken, di?er yandan kendilerini s?k s?k sokak g?sterileri ve grevlerle ifade eden Frans?z i??i ve memurlar?n grev s?rd?rme konusundaki direnci nedeniyle zor g?nler ge?iriyor. ?lke genelinde yap?lan anketler, greve olan deste?in y?zde 50?lere yakla?t???n? g?steriyor.
Fransa?da 1995 y?l?nda, demiryolu ve toplu ta??ma ara?lar?nda ba?lat?lan ve ?? hafta s?ren grev, d?nemin ba?bakan? Alain Juppe?nin istifas?na yol a?m??t?.
Sarkozy?nin cumhurba?kan? se?ilmesi sonras? bu programa kar?? ??kan ula?t?rma sekt?r?ndeki sendikalar, ilk kez ge?en ay ?lke ?ap?nda greve gitmi?lerdi.
Bu arada, h?k?met ve sendikalar?n g?r??melere yeniden ba?lama niyetlerini beyan etmeleri, grevin k?sa s?rede sona erdirilebilece?i yorumlar?na neden oldu. Bas?nda, ?h?k?metin ve sendikalar?n kar??l?kl? tavizler vermesinin beklendi?i ve grevlerin uzun s?rmeyece?i? yorumlar? yap?l?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net