?niversite s?nav?, G?ney Kore?de hayat? durdurdu

G?ney Kore?de 585 bin ??renci, kaderlerini belirleyecek ?niversite s?nav?na girerken, ?lke neredeyse durma noktas?na geldi.


G?ney Kore?de 585 bin ??renci, kaderlerini belirleyecek ?niversite s?nav?na girerken, ?lke neredeyse durma noktas?na geldi.
Bu y?l 585 bin ??rencinin girdi?i ?niversite Akademik Yetenek Testi, ??rencilerin girece?i ?niversiteyi belirlemekle kalm?yor, e?er ??renci ald??? puanla se?kin bir ?niversiteye girerse, i?ini daha ba?tan garanti ediyor ve kendisine ?iyi yuva kurulacak namzet? g?z?yle bak?l?yor.
E?itimle ?kafay? bozmu?? G?ney Koreli aileler, en iyi ?zel ??retmenlere, s?nav ?ncesi haz?rl?k okullar?na ve ?zel okullara b?y?k paralar harc?yorlar. Aileler sadece okullara ve ??retmenlere de?il, ?ocuklar?n?n zekas?n? art?raca??n? d???nd?kleri ?zel beslenme bi?imlerine de b?y?k miktarda para yat?r?yorlar.
D?nk? s?nav s?ras?nda G?ney Kore Hava Kuvvetleri g?r?lt? olmamas? i?in askeri u?u?lar? iptal ederken, Asya?n?n 4. b?y?k ekonomisi olan G?ney Kore?de borsa ge? a??ld?. Bir?ok b?y?k ?irkette de, trafi?in s?k???p s?nava girecek ?ocuklar?n gecikmemesi i?in mesai 1 saat ge? ba?lad?. Ayr?ca polis devriye arabalar?, motosikletler ve itfaiye ara?lar? s?nav s?resince siren ?almad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net