T?zel grevci i??ilerle kahvalt?da bulu?tu

Esenler-Bayrampa?a Telekom M?d?rl????nde ?al??an i??iler, Emek Partisi Bayrampa?a ?l?e ?rg?t??nde d?zenlenen kahvalt?da bir araya geldiler.


Esenler-Bayrampa?a Telekom M?d?rl????nde ?al??an i??iler, Emek Partisi Bayrampa?a ?l?e ?rg?t??nde d?zenlenen kahvalt?da bir araya geldiler. 30 i??inin kat?ld??? kahvalt?da, Emek Partisi (EMEP) Genel Ba?kan? Levent T?zel?in yan? s?ra Fadime G?ktepe de yer ald?.
Sendikan?n istedi?i zam oran?ndan de?il, sendikadan rahats?z olan Telekom patronunun, i??ilerin ?rg?tl???n? da??tmaya ?al??t???n? belirten Levent T?zel, ?Bu tablo kar??s?nda yap?lacak tek ?ey, bu grevin yay?lmas?n? sa?lamakt?r? dedi.
Emek Partisi olarak, yalan propaganda e?li?inde bo?ulmak istenen grevin yan?nda olduklar?n?, hakl? m?cadelenin emek?ilere anlat?lmas? i?in b?t?n olanaklar?n? seferber ettiklerini ifade eden T?zel, ?unlar? s?yledi: ?Biz, emek?ilerin birli?i i?in m?cadele ediyoruz. Biliyoruz ki i??ilerin parlamentoda her alanda temsilcileri olursa ve birlik olunursa, o zaman g?zel g?nler ya?ar?z. Telekom grevi bu anlamda ?nemli. S?n?r ?tesi operasyonun tart???ld???, gergin bir ortam?n yarat?ld??? ve insanlar?n birbirine k??k?rt?lmaya ?al???ld??? bir d?nemde Telekom grevi, i??ilerin birle?irse haklar?n? elde edebilece?ini g?stermesi bak?m?ndan ?nemli. ?stanbul ???i Sendikalar? ?ubeler Platformu?nun ba?latt???, ?Her i??iden 5 YTL? kampanyas?n? biz parti olarak t?m T?rkiye?ye yayma karar? ald?k. Di?er i?yerlerinden i??ilerin 5 YTL vermesi, grevin desteklenmesi bak?m?ndan ?nemli. Sorumlu bakan?n ??k?p Telekom grevi ile ilgili yanl?? a??klamalarda bulunmas?n? da, halkla emek?ilere anlatmak gerekiyor. Biz bunun ?abas? i?indeyiz. Cam i??ilerinin, lastik i??ilerinin grevi g?venlik gerek?esiyle yasaklanm??t?. Telekom?a bunu diyemediler. ??nk? ?zelle?tirme d?neminde ?Telekom g?venli?i etkilemez? diyorlard?. ?imdi ise i??ilerin ?rg?tl???n? da??tmaya ?al???yorlar. T?m bu olup bitenler ve bu tablo kar??s?nda yap?lacak tek ?ey, bu grevin yay?lmas?n? sa?lamakt?r.?
Fadime anadan ???t
??yeri Ba?temsilcisi Fazl? G?khan, ?Emek Partisi s?rekli bizim yan?m?zda, s?rekli Telekom i??ileriyle dayan??ma i?inde. Di?er partilerden biz bunu beklemiyoruz, ??nk? onlar i??ilerin yan?nda de?il. Bu nedenle Emek Partisi?ne te?ekk?r ediyoruz, genel ba?kan?n bizimle birlikte olmas? da ayr?ca gurur verici? dedi.
???ilerden Mehmet B?lent Balkam?? ise ?Biz ge?enler de AKP il?e binas?na gitti?imizde, il?e ba?kan? ?Telekom yak?n zamanda ?nemini kaybedecek? diyerek binlerce i??inin ?al??t??? kurumu ?nemsiz ilan etti. B?yle bir kuruma nas?l b?yle denebilir?? diyerek tepkisini ifade etti.
Fadime ana da, i??ilere ?Hep birli?inizi koruyun. Hep b?yle birlik olsun. Tayyip kimdir; pe?ine tak?ld?k, hep b?yle birlik olsa o zaman s?k?nt? ya?amay?z? dedi.
Yap?lan kahvalt?da i??iler, grevle ilgili de?erlendirmelerini EMEP Genel Ba?kan? T?zel?le payla?t?lar. ???ilerin en ?nemli vurgusu, kendilerinin AKP iktidar? taraf?ndan hukuk d??? uygulamalarla y?ld?r?lmalar? kar??s?ndaki tepkileri oldu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net