16 Kasım 2007 00:00

AKP, ?yelerini de?il patronu savundu

Bayrampa?a?da grevdeki i??iler, grevin 29. g?n?nde AKP il?e te?kilat?n? ziyaret edip, AKP?nin grevleri kar??s?ndaki sessizli?ini ele?tirdi.

Paylaş

Bayrampa?a?da grevdeki i??iler, grevin 29. g?n?nde AKP il?e te?kilat?n? ziyaret edip, AKP?nin grevleri kar??s?ndaki sessizli?ini ele?tirdi. AKP?ye ?ye i??ilerin de bulundu?u ziyaret?i gruba verilen cevap, i??ilere, ?bir daha AKP ye oy? yok dedirtti.
AKP Bayrampa?a ?l?e Te?kilat? y?neticisi olan Talip Tigen?in de bulundu?u grubu kar??layan AKP Bayrampa?a ?l?e Ba?kan? Cemil Y?ld?z??n i??ilerin talepleri kar??s?ndaki tutumu ??yle oldu: ?Biz y?zde 47 oy ald?k, Bayrampa?a?da da y?zde 51 oran?nda oy ald?k. Biz tabii ki k?reselle?en sermaye i?inde KOB??lerimizi destekleyece?iz. Bayrampa?a?da da bunun ?al??malar?n? yap?yoruz. Elbette uluslararas? sermaye kurulu?lar? ?lkemize gelecek.?
Bu yan?t?n ?zerine Telekom i?yeri Ba?temsilcisi Erdal Oflaz, grevlerine parti olarak hi? destek vermediklerini, il?e binalar?n?n yan?nda bulunan santrallerinin ?n?nden ge?erken ?bir kolay gelsin? bile denilmedi?ini belirterek s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ??zelle?tirme sonras?nda Oger i??ilerin haklar?n? gasp etmeye ?al???yor, ?lkenin en stratejik kurumunun ?zelle?tirilmesini siz ger?ekle?tirdiniz, bu ?zelle?tirme sonucunda ?lkenin en ?nemli kurumu yabanc?lar?n eline ge?ti?i gibi, buradan elde edilen vergi de verilmez oldu. ?imdi de O?er i??ilerin haklar?n? gasp etmek istiyor, ta?eron arac?l???yla grev k?r?lmaya ?al???l?yor. Polis arkada?lar?m?z? g?zalt?na al?yor ve AKP t?m bu hukuksuzluklara seyirci kal?yor? dedi.
Y?ld?z??n s?ylenenler kar??s?nda ?Greve ??kt???n?z kurum Telekom?dur. Burada internetin a??k olmas? laz?m, telefonlar?n a??k olmas? laz?m, bir ?eyin y?r?mesi laz?m, T?rkiye?de bir ?eyleri y?r?d??? ko?ullarda kablolar?n kesildi?i gibi haberlere kimse sahip ??kmaz, in?allah anla??rs?n?z? dedi.
Bir daha AKP?ye oy yok
Bu sonu?suz ziyaretin ard?n bir kahvede i??ilere AKP il?e ba?kan?n?n sormad??? soruyu biz sorduk: ?AKP?den ne bekliyorsunuz??
?lk olarak bu sorumuzu Telekom i??isi, ayn? zamanda AKP Bayrampa?a ?l?e Y?neticisi Talip Tigen yan?tlad?: ?Grev ba?lad???ndan beri yap?lan toplant?lara gitmiyorum, ben AKP?nin bu konuda tutumunu be?enmiyorum. Ben 22 y?ll?k i??iyim, ilk defa grev g?r?yorum. Bunun nedeni ?zelle?tirmedir ve ?zelle?tirme AKP d?neminde yap?ld?. ?l?eye haber yollad?m i??iler ziyaret edilsin diye ama gelmediler. AKP d?neminde ?zelle?ti diye tepkiden ?ekiniyorlar herhalde.?
G?r??meye kat?lan Mehmet B?lent Balkam?? ise ?unlar? s?yl?yordu, ?Ben AKP?ye ?? defa oy verdim ama bizim yan?m?zda bir kez olsun yer almad?. ?sterdim yan?m?zda olsunlar ama i?verenin yan?nda yer al?yorlar. Ben bir daha AKP?ye oy vermem. ?l?e ba?kan? bizi dinlemek yerine ?zelle?tirmeyi anlatt?. Bizi bu duruma getiren ?zelle?tirme politikalar?d?r. ?ktidara geldikleri g?nden beri hep i??i aleyhine yasa yap?yorlar.? (?stanbul/EVRENSEL)
Sinan Ceviz
ÖNCEKİ HABER

As?l ihanet eden AKP oldu

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa