clara?n?n t?rbanl? b?y?kannesi

 • ?Haydi bakal?m, yatma vakti!? diye seslendi annesi k???k Nazl??ya ?Saat 11?e geliyor!?


  ?Haydi bakal?m, yatma vakti!? diye seslendi annesi k???k Nazl??ya ?Saat 11?e geliyor!? Asl?nda saat daha 10 bile de?ildi. Annesi kand?r?k??l?k yap?yordu Nazl??ya. Nazl? nazland?. Annesi ?srar etti: ?Sabah ceremesini sen ?ekersin sonra k?z?m...? ?Cereme ne demek anne?? diye sordu Nazl?. Asl?nda annesi ?cereme? s?zc???n? yanl?? kullanm??t?. ??nk? cereme ?ba?kas?n?n yol a?t??? zarar? ?demek? demekti, oysa Nazl??n?n ge? yatmas?n?n nedeni bir ba?kas? de?il kendisiydi. ?Ceremeee? dedi annesi ??ile demek! Yani zahmet, s?k?nt?, g??l?k! ??nk? ge? yatarsan erken kalkmakta zorlan?rs?n!? Nazl? ilkokula yeni ba?lam??t?. ?Ama uykum yoooook!? diye diretti. Annesi ?att? ka?lar?n?. Nazl? ?O zaman masal oku bana!? dedi annesine. ?Peki anla?t?k!? dedi annesi. Nazl??n?n annesi sanki CNBC-e dizilerinden f?rlam?? gibiydi. Fakat ?z?nde iyi bir insand?. ?imdi ?CNBC-e kahramanlar? k?t? insanlard?r!? gibi bir sonu? ??kart?lmas?n l?tfen buradan. Bu CNBC-e muhabbetini burada kesip hikayemize geri d?nelim... Yoksa ?uvallayaca??z!
  Nazl??n?n annesi ve Nazl? kitapl???n ?ne geldiler. ?Hangisi?? diye sordu annesi. Nazl? ?Heidi!? dedi. Direk ?He-i-di? diyordu Nazl? Heidi?ye. Asl?nda ?Haydi? diye okunur Heidi. Nazl? bunu bilmiyordu. Annesi ?He-i-di de?il k?z?m, Haydi diyeceksin. Heidi yaz?l?r Haydi okunur!? dedi. Nazl? ?Neden?? diye sordu. Annesi ??yle i?te...? deyip ge?i?tirdi. Sonra kitapl?ktan Karanfil Yay?nlar? taraf?ndan bas?lan, ?zerinde ?MEB tavsiyeli - ?lk??retim i?in 100 temel eser? damgas? bulanan Johanna Spyri?nin ?nl? Heidi kitab?n? ald?. Ve k???k Nazl??ya okumaya ba?lad?: ?Heidi ve en yekin arka?? ?oban Piter k?rlarda ?zg?rce ko?u?turuyordulard?. Asl?na kal?rsa k?z ?ocklar?n?n k?z ?ocuklar?yla; erkek ?ocuklar?n?nda erkek ?ocuklar?yla arkada?l?k edmesi daha makb?ld?r! Fakat Heidi?n?n ya?ad?g? yerde hi? k?z ?ocu?u olmmad??? i?in mecruben Peter?le oynuyordu. B?t?n g?n o tepe senin bu tepe benim ko?duran Heidi ve Peter eve geldiklerin de, Heidi?nin dedesi namaz? k?l?yordu. Heidi?nin dedesi namaz?n da niyaz?n da d?r?st bir insan?d?.?
  ?Bu ne b?yle ya!? dedi Nazl??n?n annesi ??aka m? bu ?imdi!? Nazl? ?oktan uyumu?tu. ?Yuh diyorum ba?ka da bir ?ey demiyorum do?rusu!? diye m?r?ldan?yordu ?Kim tavsiye ettiyse bulup hesap soraca??m! B?yle bir sa?mal?k olabilir mi yaaaa! Kitap yaz?m yanl??lar?yla dolu! Heidi?nin dedesi namaz?nda niyaz?ndaym??! Nenesi de t?rbanl?d?r Allah bilir!? Nazl?n?n annesi son derece sinirli, kitab? kar??t?rmaya ba?lad?. Heidi?nin de?il ama Clara?n?n b?y?kannesi Bayan Seseman t?rbanl? resmedilmi?ti. Evet, t?rbanl? resmedilmi?ti. ?nanm?yorsan?z aha da resim yaz?n?n orta yerinde duruyor. Bak?n bak?n orda i?te...
  Mehmet ?ner [[email protected]]
  www.evrensel.net