Yap?lan yanl??lar ?stanbul?u t?kad?

Tarihi Yar?mada Sempozyumu?nda konu?an ?stanbul Vali Yard?mc?s? Cumhur G?ven Ta?ba??, y?llard?r yap?lan yanl??lar?n ?nlerini t?kad???n? belirtti.


Tarihi Yar?mada Sempozyumu?nda konu?an ?stanbul Vali Yard?mc?s? Cumhur G?ven Ta?ba??, y?llard?r yap?lan yanl??lar?n ?nlerini t?kad???n? belirtti.
TMMOB Mimarlar Odas? ?stanbul B?y?k Kent ?ubesi?nin d?zenledi?i ve iki g?n boyunca devam edecek olan ?Tarihi Yar?mada Sempozyumu? d?n ba?lad?. ?T? Mimarl?k Fak?ltesi Ta?k??la Yerle?kesi?nde yap?lan sempozyuma, TMMOB ?KK Sekreteri Tores Din??z, ?stanbul Vali Yard?mc?s? Cumhur G?ven Ta?ba???n?n yan? s?ra bir?ok ??retim ?yesi, mimar ve ?ehir planlamac?s? kat?ld?.
Sempozyumun a??l?? konu?mas?n? yapan TMMOB Mimarlar Odas? ?stanbul B?y?k Kent ?ubesi Ba?kan? Ey?p Muhcu, sempozyumun amac?n?n, tarihi yar?madada artan risklerle ilgili sorunlar?n masaya yat?r?lmas? ve bu risklerin de?erlendirilmesi oldu?unu belirtti. ?stanbul?un, d?nya miras? niteli?inde ?zg?n ve ?nemli bir yeri oldu?unu anlatan Muhcu, ?stanbul?un bir?ok k?lt?re ev sahipli?i yapt???n? ve bu k?lt?rlerin bar?? i?inde ya?ad???n? s?yledi. ?stanbul?un eskiden hem?ehrilerinin ?v?nd??? bir ?ehir oldu?una de?inen Muhcu, bu ?vg?n?n verilen adlardan belli oldu?unu vurgulad?. Kentin bir krali?eye benzetilerek ?Megapulismundi? ad?n? ald???n? dile getiren Muhcu, ?Ancak kent art?k megak?y olarak de?erlendiriliyor? dedi.
Rant pe?inde ko?an ?ok
Sempozyuma konu?mac? olarak kat?lan ?stanbul Vali Yard?mc?s? Cumhur G?ven Ta?ba??, ?stanbul?da rant pe?inde ko?anlar?n sadece k?resel sermaye olmad???n? vurgulad?. Rant pe?inde ko?anlar aras?nda meslek insanlar?n?n da bulundu?unu iddia eden Ta?ba??, ?Kendimizi de ele?tirmemiz gerekli? dedi. Belirli bir mekanizman?n kurulmas? gerekti?ine de?inen Ta?ba??, ortak bir do?runun etraf?nda birle?menin sa?lanmas? gerekti?ine dikkat ?ekti. ?Y?llard?r ?stanbul?da yap?lan yanl??l?klar ?n?m?z? t?kad?. Kent ya?am?na al??mak kolay de?il. Kente g??e insanlar? biz te?vik etmedik mi?? diyen Ta?ba??, g?? edenleri kent k?lt?r?ne al??t?rman?n kendi g?revleri oldu?unu s?yledi.
?stanbul?un UNESCO?nun d?nya miras listesinde oldu?unu belirten Ta?ba??, bu miras?n art?k b?t?n d?nyan?n miras? oldu?unu anlatt?. 2005 y?l?nda ?stanbul Valili?i, D??i?leri ve ??i?leri Bakanl???, B?y?k?ehir Belediye Ba?kanl??? ile meslek odalar?n?n kat?l?m?yla bir komisyon kuruldu?unu dile getiren Ta?ba??, bu komitenin UNESCO?yu ?stanbul?a ?a??rd???n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net