K?rt?e kitaplar sak?ncal? bulundu

Tekirda? 2 No?lu F Tipi Cezaevi Y?netimi, Mehmet Uzun?un ?Bira Qedere? ve ?Tu? isimli K?rt?e kitaplar?n? sak?ncal? bularak i?eri almad?. Ayr?ca ayn? i?erikli dilek?e veren tutuklulara da ?grup olu?turduklar?? gerek?esiyle disiplin cezas? verildi.


Tekirda? 2 No?lu F Tipi Cezaevi Y?netimi, Mehmet Uzun?un ?Bira Qedere? ve ?Tu? isimli K?rt?e kitaplar?n? sak?ncal? bularak i?eri almad?. Ayr?ca ayn? i?erikli dilek?e veren tutuklulara da ?grup olu?turduklar?? gerek?esiyle disiplin cezas? verildi.
Tecrit ve izolasyon politikas?
?HD MYK ?yesi Necla ?eng?l, uygulamalar? ?tecrit? ve ?izolasyon? politikas? olarak de?erlendirdi. ?eng?l, ayn? i?erikli dilek?eyi verdikleri i?in tutuklulara disiplin cezas? verilmesinin ilk oldu?una dikkat ?ekti.
K?rt?e yay?nlar?n cezaevine al?nmamas?n?n da s?k s?k ?ikayet konusu oldu?unu belirten ?eng?l, ?Bir h?k?ml?n?n telefonda K?rt?e konu?abilmesi i?in ailede T?rk?e bilen hi? kimsenin olmad???n? kan?tlamas? gerekiyor. Adalet Bakanl???, K?rt?e konu?mak isteyen ki?inin ba?vuru yapmas?n? istiyor. Bu ba?vuru incelendikten sonra e?er ki?inin ailesinde T?rk?e bilen hi? kimse olmad??? anla??l?rsa, terc?man tutularak K?rt?e konu?maya izin veriliyor. Bu t?r bir ara?t?rman?n yap?lmas?, insan onuruna ayk?r? bir durumdur? dedi.
?Yay?n yasa?? keyfidir?
?eng?l, Mehmed Uzun?un kitaplar?n?n sak?ncal? bulunmas?n? da ??a??rt?c? bir durum? olarak de?erlendirdi. ?eng?l, ?Ceza Kanunu?nun K?rt?e yay?nlar ile ilgili 62/1 maddesi, yasaklanmam?? olmas? kayd?yla s?reli ve s?resiz yay?nlardan tutuklu ve h?k?ml?lerin ?cretini ?demek kayd?yla yararlanabilece?ini s?yler. Burada kar??la?t???m?z durum tamamen keyfi bir uygulama olup, yasal bir dayana?? da yoktur? diye konu?tu.
Tekirda? F Tipi Cezaevi?nde bask?c? uygulamalar?n s?k s?k g?ndeme geldi?ine dikkat ?eken ?eng?l, ?unlar? s?yledi:
?Son d?nemlerde geli?tirilen ?rk?? ?oven dalgalanman?n cezaevi yetkililerine de yans?d???n? g?r?yoruz. T?m cezaevlerinde Birle?mi? Milletler Minimum Cezaevleri Standartlar??na uyulmas? gerekmektedir. Biz insan haklar? savunucular?, nerede olursa olsun temel hak ve ?zg?rl?kleri k?s?tlamaya kar?? duraca??m?z? ifade ediyoruz. Bu uygulamalar 12 Eyl?l d?nemini hat?rlat?yor.? (?zmir/D?HA)
www.evrensel.net