Yolsuzluklar zinciri himaye ediliyor

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ?B?rokrat-i? adam?-siyaset?i ??geninde geli?en ve himaye edilen bir yolsuzluklar zincirinin s?z konusu oldu?unu, adeta ?su??st? belgesi? niteli?indeki Ba?bakanl?k raporlar?yla ??reniyoruz? dedi.Kart,


CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ?B?rokrat-i? adam?-siyaset?i ??geninde geli?en ve himaye edilen bir yolsuzluklar zincirinin s?z konusu oldu?unu, adeta ?su??st? belgesi? niteli?indeki Ba?bakanl?k raporlar?yla ??reniyoruz? dedi.
Kart, Meclis?te d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Tekel?in 2004 y?l?nda ?spanya?dan 13 milyon 840 bin Avro kar??l???nda ithal etti?i sert kutu makinelerin al?m?yla ilgili usuls?zl?k ve yolsuzluk konusunu g?ndeme getirdi.
Tekel Genel M?d?r? Sezai Afif Ensari ve 9 arkada??n?n, Kad?k?y Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan idari para cezas?na ?arpt?r?ld???n? bildiren Kart, bu i?lemlerin, Ba?bakanl?k Hazine M?ste?arl??? Hazine Ba? Kontrol?rl??? raporun esas al?narak yap?ld???n? s?yledi.
Ortada 10 milyon 950 bin Avro tutar?nda haks?z kazan?, 2 milyon YTL civar?nda Hazine zarar? oldu?unu ileri s?ren Kart, ?ihaledeki i?lemler nedeniyle Fzco Dubai BAE, MTS Tobacco SA Spain, Family Finans Kurumu A?, AB G?da Sanayi Ticaret A? ile ?zelle?tirme ?daresi Ba?kan? Metin Kilci hakk?nda; kamu kurum ve kurulu?lar?n?n ihalesine fesat kar??t?rmak su?unu i?ledikleri gerek?esiyle yasal kovu?turma yap?lmas?n?n uygun olaca??? y?n?nde rapor d?zenlendi?ini belirtti.
?Sorgulanmas? gereken bir foto?raf?
Tam bir ??r?m??l?k tablosunun s?z konusu oldu?unu ileri s?ren Kart, ??yle devam etti: ?Yorumlanmas? ve sorgulanmas? gereken bir foto?rafla kar?? kar??yay?z. Bu foto?raf i?inde Abdullah Unak?tan??n konumu nedir? B?rokrat-i? adam?-siyaset?i ??geninde geli?en ve himaye edilen bir yolsuzluklar zincirinin s?z konusu oldu?unu, adeta ?su??st? belgesi? niteli?indeki Ba?bakanl?k raporlar?yla ??reniyoruz. Organize bir ?ekilde ger?ekle?tirilen bir soygun s?z konusu. Devletin kurumlar?n?n, tefti? kurullar?n?n haz?rlad?klar? raporlar?n s?men alt? edilmemesi, idari ve adli s?re?lerinin i?letilmesi gere?i ve zorunlulu?undan s?z ediyoruz. Olay?n, hem Maliye Bakan??n? hem de Adalet Bakanl????n? ilgilendiren boyutlar?n?n bulunmas? kar??s?nda, Say?n Ba?bakan??n, siyasi ve Anayasal sorumlulu?u sebebiyle bu olaya bug?ne kadar neden m?dahale etmedi?i d???ncesindeyiz. ?dari ve adli s?reci bir an evvel i?letmesi gerekir.?
Kart, Ba?bakan Erdo?an?a, s?z konusu ki?iler hakk?nda su? duyurusunda bulunup bulunmayaca??n?, idari ve yasal uygulamalar? ba?lat?p ba?latmayaca??n? sordu.
?Sermaye grubu himayeyi nereden al?yor??
Atilla Kart, T?rkiye Petrolleri Anonim Ortakl??? (TPAO) eski Genel M?d?r? Osman Saim Din??in, emekliye ayr?ld?ktan 15 g?n sonra enerji sekt?r?nde faaliyet g?steren bir grup i?inde koordinat?r ve sorumlu olmas?n?n siyaseten ve etik olarak kabul edilemeyece?ini, bu ki?i hakk?nda su? duyurusunda bulunduklar?n? s?yledi. ?Bu b?rokrat ve sermaye grubu, bu hukuk tan?maz g?c? ve himayeyi nereden al?yor? diye soran Atilla Kart, ??yle devam etti: ?Say?n Ba?bakan??n, demagoji ve hamaset yapmadan, bu soruyu cevapland?rmas? gerekir. ?nan?yoruz ki yarg?, muhtemel bask?lara ra?men ger?e?i tespit edecek ve kamu g?revlileri i?in emsal te?kil edecek nitelikte karar verecektir.? (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net