Toplant?dan net ??z?m ??kmad?

Adana?da ?ehrin esteti?ini bozduklar? gerek?esiyle sokaklarda sat?? yapmalar?na izin verilmeyen seyyar sat?c?lar, Adana B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak ile yapt?klar? toplant?da ma?duriyetlerinin giderilmesini istedi.


Adana?da ?ehrin esteti?ini bozduklar? gerek?esiyle sokaklarda sat?? yapmalar?na izin verilmeyen seyyar sat?c?lar, Adana B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak ile yapt?klar? toplant?da ma?duriyetlerinin giderilmesini istedi.
Belediye ba?kan?, yap?lacak semt pazarlar?yla sorunu ??zeceklerini iddia ederken, seyyar sat?c?lar ise bir?ok arkada?lar?n?n kestane, m?s?r gibi hemen sat?lmas? gereken yiyecekler satt???n? ve daha kesin bir ??z?m bulunmas? gerekti?ini s?ylediler.
Adana?da ?ehrin ?esteti?ini bozdu?u? gerek?esiyle Vali ?lhan At????n iste?i ile harekete ge?en B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ayta? Durak, seyyar sat?c?lar?n ?ehir i?inde sat?? yapmalar?na bir ayd?r izin vermiyordu. Polis ve zab?tan?n ?ehir i?inde sat?? yapmalar?n? engelledi?i seyyar sat?c?lar ile belediye ba?kan? yap?lan bir toplant?yla bir araya geldi.
Ayta? Durak, semt pazarlar?n? il?e belediyelerin yapmas? gerekti?ini, ancak 3.5 y?l ?nce de s?z vermelerine ra?men il?e belediye ba?kanlar?n?n bunu yerine getirmedi?ini s?yledi. ?evre illerde yap?lan semt pazarlar?n? slayt g?sterisi ile seyyar sat?c?lara g?steren Durak, belediyelerin talep etti?i b?t?n har?lar? alan il?e belediyelerinin, semt pazarlar?n? yapma mecburiyetinde olduklar?n? s?yledi. Durak, seyyar sat?c?lardan sonra kald?r?mlara ara?lar?n park etmelerine ya da ma?azalar?n e?ya koymalar?na da izin vermeyeceklerini de savundu.
Bir ayd?r eve ekmek g?t?remiyorlar
S?z alan seyyar sat?c?lar ise kendilerine net ??z?mler ?retilmesi gerekti?ini s?ylediler. Seyyar sat?c?lar, bir?oklar?n?n kestane m?s?r, bici bici gibi yiyecekler satt?klar?n? belirterek bu yiyeceklerin semt pazarlar?nda sat???n?n imkans?z oldu?unu belirterek daha kesin ??z?m istediklerini dile getirdiler. Durak ise bu sorunu, ?yumu?ak? bir y?ntemle ??zeceklerini savundu. Baz? seyyar sat?c?lar ise sokaklarda seyyar sat?c?lar?n olmamas? i?in seyyar sat?c?lar?n ekmeklerini engellemek yerine yeni i? alanlar? a??lmas? gerekti?ini vurgulad?lar. Cuma K?l?? isimli seyyar sat?c? ise seyyar olarak h?rdavat malzemeleri satt???n? belirterek, semt pazar?nda bunu yapmas?n?n imkans?z oldu?unu ifade etti. Bir ayd?r i?e ??kamad???n? aktaran K?l??, i?e ??kt?klar? zaman para cezas? verildi?ini s?yledi. Ak?am eve gitti?inde ?ocu?unun ?ikolata istedi?ini fakat bunu kar??layamad???n? g?zya?lar? i?inde anlatan K?l??, ??z?m?n bir an evvel bulunmas?n? istedi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net