Basamak basamak sa?l?k ??kertiliyor

AKP H?k?meti, birinci basamak sa?l?k hizmetlerinin ?zelle?tirilmesi anlam?na gelen aile hekimli?inin pilot uygulamalar?n?n ard?ndan, ?imdi de g?z?n? ikinci ve ???nc? basamak sa?l?k hizmetlerine dikti.


AKP H?k?meti, birinci basamak sa?l?k hizmetlerinin ?zelle?tirilmesi anlam?na gelen aile hekimli?inin pilot uygulamalar?n?n ard?ndan, ?imdi de g?z?n? ikinci ve ???nc? basamak sa?l?k hizmetlerine dikti. Haz?rlanan Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulamas? Hakk?nda Kanun Tasar?s?, Sa?l?k Bakanl????na ba?l? b?t?n ikinci ve ???nc? basamak sa?l?k hizmetlerinin ??zerkle?me? ad? alt?nda ?nce yerel y?netime devrini, daha sonra da ?zelle?tirilmesini ?ng?r?yor. Bu ay ba??nda TBMM E?itim ve Sa?l?k Komisyonu g?ndemine getirilen ve T?rk Tabipleri Birli?i?nin giri?imleri sonucu bir alt komisyona havale edilen tasar?n?n ?n?m?zdeki g?nlerde Meclis g?ndemine getirilmesi bekleniyor.
??letmeci y?netecek
Yasa tasar?s?n? gazetemize de?erlendiren ?stanbul Tabip Odas? Ba?kan? Prof. Dr. ?zdemir Aktan, sa?l?k hizmetlerinin ancak paras? olan?n alabilece?i bir hale getirilmek istendi?ine dikkat ?ekti. Hastanelerin devrinin ard?ndan y?netimlerine atanacak m?tevelli heyette bulunan insanlar?n i?letmeci k?kenli olaca??n? s?yleyen Aktan, hastanelerin ?zelle?tirilmesinin ama?land???n?n ?ok a??k oldu?unu kaydetti. ?zel sekt?r?n sa?l?k alan?na para kazanmak i?in girdi?ini, ba?ka bir amac?n?n olmad???n? dile getiren Aktan, hekim ve sa?l?k personelinin maa??n?n da hastalardan al?nacak tedavi ?cretlerinden kar??lanaca??n? kaydetti.
Hekimler de s?zle?meli
Aktan, tasar?yla b?t?n hekimlerin, s?zle?meli stat?de ?al??aca??n? ve korumas?z kalaca??n? dile getirdi. Tasar?n?n hekimleri mesai saati d???nda, hafta sonu, bayram ve resmi tatil demeden istenildi?i kadar ?al??t?r?labilece?ini ve bunun i?in ek bir ?cret ?denmeyece?ini ?ng?rd???n? kaydeden Aktan, buna angarya denebilece?ini ve Anayasa?ya ayk?r? oldu?una i?aret etti.
Tasar?yla b?t?n hastanelerin ayn? stat?de topland???n? ifade eden Aktan, sa?l?kta e?itimin g?zden ??kar?ld???n? belirterek, ?Halbuki asistanl?k d?zeyindeki bir?ok hekim arkada??m?z bu hastanelerde ciddi bir t?p e?itimi al?yor ve tasar?yla bu sona erecek? dedi. Prof. Dr. Aktan, tasar?ya kar?? m?cadele etmeyi s?rd?receklerini de s?zlerine ekledi.
Hastaneler kapat?lacak
Yasa tasar?s? ile ilgili sorular?m?z? yan?tlayan Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) ?i?li ?ube Ba?kan? Rabia Tuncer de tasar?n?n AKP?nin ?Sa?l?kta D?n???m? program?n?n en son halkas? ve sa?l???n biti? noktalar?ndan biri oldu?unu ifade etti. Hastanelerin y?llard?r par?a par?a ta?eronla?t?rma yoluyla ?zelle?tirilmeye ba?land???n? s?yleyen Tuncer, hastanelerdeki hizmetin s?n?fland?r?laca??n? performans? yeterli bulunmayan hastanelerin bir y?l i?inde istenen d?zeye gelmemesi halinde kapat?laca??n? kaydetti. Bu s?n?fland?rmada hangi ko?ullar?n kriter olarak al?naca??n?n belirsiz oldu?unu aktaran Tuncer, piyasa ko?ullar?nda di?er ?zel hastanelerle rekabet edemeyecek hale gelecek hastanelerin kapanma ile kar?? kar??ya kalaca??n?n belirtti. (?stanbul/EVRENSEL)
Tasar? neleri i?eriyor?

Tasar?ya g?re Sa?l?k Bakanl????na ba?l? hastaneler ?nce yerel y?netimlere devredilecek. Devrin ard?ndan i?inde doktor ve tabip odalar?n?n olmad??? yedi ki?ilik bir kurul ya da m?tevelli heyet atanacak. Hastaneler bu heyet taraf?ndan y?netilecek. Hastanelerde ?al??an hekim ve di?er sa?l?k personelinin ?cretleri ise m?tevelli heyet taraf?ndan hastanenin kazanc?ndan ?denecek. Tasar?yla birlikte b?t?n sa?l?k ?al??anlar? s?zle?meli olarak ?al??t?r?lacak. Tasar?, y?netim kuruluna hastaneleri kiralama, devretme, satma ve kapatma hakk?n? veriyor.
Ozan S?r?c?
www.evrensel.net