Kazda???nda hayat ?alt?n?dan de?erli

Akademisyenler ve uzmanlar, ?niversitede Kazda????nda yap?lmak istenen alt?n madencili?ini tart??t?.


Akademisyenler ve uzmanlar, ?niversitede Kazda????nda yap?lmak istenen alt?n madencili?ini tart??t?. ?nceki g?n Bal?kesir ?niversitesi Necatibey E?itim Fak?ltesi?nde ger?ekle?tirilen ?Kazda?? ve Bal?kesir?de Alt?n Arama ve ??letme ?al??malar?n?n Etkileri? konulu sempozyuma ??rencilerin ilgisi yo?un oldu. Sempozyumda yap?lan konu?malarda ge?mi?te alt?n madencili?inin ?evreye ve insana verdi?i zararlara ili?kin ?rnekler verilerek, Kazda?? ve ?evresinde ya?ayan halk? ve canl?lar? nelerin bekledi?i ve alt?n?n, Kazda???nda ya?amaktan daha de?erli olmad??? anlat?ld?.
Sempozyumda ilk konu?may? yapan Jeoloji Y?ksek M?hendisi Tarih ?ng?r, 2004 y?l?nda Madencilik Yasas??nda yap?lan de?i?iklikle ?evre tahribat?n?n ?n?n?n a??ld???n? dile getirdi. ?ng?r?den sonra konu?an Metalurji Y?ksek M?hendisi Cemalettin K???k, T?rkiye?de 6 bin 500 ton alt?n bulundu?u iddias?n?n ayaklar? yere basmayan bir varsay?mdan ibaret oldu?unu ve ?ng?r?len alt?n rezervinin 500 ton oldu?unu s?yledi. K???k, yaratt??? kirlili?in yan? s?ra alt?n madencili?inin T?rkiye?ye yarar? olmad???n? ve gelecekte de olmayaca??n? s?yledi. Ge?ti?imiz y?l K??lada??da meydana gelen ve 1500 ki?inin zehirlenmesine yol a?an siyan?r kazas? ili gilgi konu?an Oya Oty?ld?z da yapt?klar? ?al??malar sonucunda y?re halk?ndan al?nan kan ?rneklerinde de normalin ?ok ?ok ?zerinde siyan?r tespit edildi?ini ifade etti.
Ege ?niversitesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal? ??retim ?yesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa, ?Bergama?da siyan?r?n sa?l?kla ilgili uzun erimli etkileri ?ok yak?n bir gelecekte g?r?lmeye ba?layacak? dedi.
Siyan?rle yap?lan madencili?in yaratt??? tahribat?n en ?arp?c? ?rneklerinde olan Balya ?l?esi eski Belediye Ba?kan? Zekai Bayram il?esinde yap?lan ve 70 y?l ?nce terk edilip gidilen kur?un ve alt?n madenlerinin yaratt??? kirlili?in boyutlar?n? ve kirlili?in h?l? devam eden etkilerini anlatt?. (?zmir/EVRENSEL)
Belediyelerden ?evre platformu

Kazda?? ve Madra Da???ndaki alt?n arama ?al??malar?na kar?? belediyelerin olu?turdu?u birlik b?nyesinde, ?evre platformu olu?turulmas?na karar verildi. Burhaniye?deki K?rfez Belediyeler Birli?i Toplant? Salonu?nda bir araya gelen Kaz Da?lar? ve Madra Da?? Belediyeleri Birli?i Y?netim Kurulu ?yeleri aras?nda g?rev da??l?m? yap?ld?. Toplant?da ayr?ca, Kaz Da?lar? ve Madra Da?? Belediyeleri Birli?i ?evre Platformu olu?turulmas?na karar verildi. Platform ?al??malar?n?n, ?an Belediye Ba?kan? Ali Sar?ba?, Alt?noluk Belediye Ba?kan? ?smail Aynur ve K???kkuyu Belediye Ba?kan? Yusuf Aksoy taraf?ndan y?r?t?lmesi kararla?t?r?ld?. (Bal?kesir/EVRENSEL)
www.evrensel.net