?N?kleer santrale ihtiya? yok?

Jeoloji M?hendisleri Odas? (JMO), T?rkiye?de n?kleer santral kurularak ?irketlerin memnun edildiklerini ancak n?kleer santrallere ihtiya? olmad???n? kaydetti.


Jeoloji M?hendisleri Odas? (JMO), T?rkiye?de n?kleer santral kurularak ?irketlerin memnun edildiklerini ancak n?kleer santrallere ihtiya? olmad???n? kaydetti.
JMO taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, n?kleer yasas?n?n itiraz ve tepkilere ra?men AKP h?k?meti taraf?ndan TBMM?den ge?irildi?i an?msat?larak, T?rkiye?nin ?u an kulland??? teknolojisiyle 2020?ye kadar elektrik ihtiyac?n?n, hidrolik, k?m?r, r?zgar, jeotermal, g?ne? ve di?er yenilenebilinr enerji kaynaklar?ndan kar??lanmas?n?n olanakl? oldu?unun alt? ?izildi.
N?kleer sontrallerin enerji sorunununa ??z?m olmayaca??n?n alt? ?izilen a??klamada, sorunun kaynak yetersizli?i olmad???, ??z?m?n hizmet anlay??? ve do?ru bir planlama ile m?mk?n oldu?u kaydedildi. B?t?n tepki ve uyar?lara ra?men ?srarla kurulmas? hedeflenen n?kleer santrallerin T?rkiye?nin elektrik ihtiyac?n?n y?zde 5?ini kar??layaca??na dikkat ?ekilen a??klamada, bununla birlikte, n?kleer santrallerin g?vensiz oldu?u ve ?retilecek enerjinin pahal?ya mal olaca??na da vurgu yap?ld?. A??klamada n?kleer yasas?ndan vazge?ilmesi istendi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net