G?NCEL

 • K???k burjuva solculu?u panik halinde. Y?kselen milliyet?ilik ve ?ovenizm g?zlerini iyice korkutmu?.


  K???k burjuva solculu?u panik halinde. Y?kselen milliyet?ilik ve ?ovenizm g?zlerini iyice korkutmu?. B?yle durumlarda eskiden ?solculuk?a y?nelirlerdi. ?imdi sa?a kay?? ba?lam??.
  Gizli gizli bir K?rt d??manl??? seziliyor konu?malar?nda. ?tiraf etmeseler de, ??u K?rt sorunu olmasayd? biz de devrimci m?cadelemizi y?kseltseydik? diye d???n?yorlar. K?rt sorununu kendi siyasi varl?klar?n?n ?n?nde engel g?r?yorlar. K?rtleri d??layan bir sol ittifak ?a?r?lar? yap?yorlar.
  Baz?lar?, K?rt sorunu yokmu? ve emperyalistlerin T?rkiye?yi b?lmek i?in uydurdu?u bir suni sorunmu? gibi, ?T?rkiye?yi b?ld?rtmeyece?iz?, ?Emperyalizme kar?? m?cadele? sloganlar? atarak, K?rt demokratik hareketine kar?? m?cadeleye ?a??r?yorlar halk?. Politik taktiklerinin MHP ile ayn?la?t???n?n fark?nda de?iller.
  Medya eliyle y?r?t?len psikolojik sava? bunlar? derinden etkiliyor.
  28 ?ubat s?recinde oldu?u gibi, Genelkurmay?n arkas?nda saflara ge?iyorlar yava? yava?.
  68?lerde k???k burjuvazi g?ce teslim olur tezini savunup, ??renci gen?li?i dayak ile yola getirebilece?ini d???nenler vard?. K???k burjuva devrimcileri, dayakla k???k burjuvaziyi yola getiremediler ama egemen siyasi g?? odaklar? bask? ve psikolojik sava? y?ntemi ile bunlar? arkalar?nda topluyor. Bir k?sm? liberal diye adland?r?p kendini AKP?nin arkas?nda saf tutuyor, di?erleri ise ?devrimci? diye tan?mlayarak Genelkurmay?n arkas?nda safa giriyor. G??l? bir sosyal demokrat parti olmay??? y?r?ngelerini ?a??rtt?. Eskiden keskin laflarla sosyal demokrasinin arkas?na dizilirlerdi.
  Sosyal demokrasi gibi, k???k burjuva ?devrimci? ?rg?tler de siyaset sahnesinde eski rollerini yitiriyor art?k. Belki bir s?re daha tamamen yok olmayacaklar, ama yirmi sene ?nceki g??lerine de art?k bir daha kavu?amayacaklar gibi g?r?n?yor. Bu durum, i??i s?n?f? ve emek?i halk?n demokrasi m?cadelesi i?in hay?rl? olacakt?r.
  Milliyet?ili?in, ?ovenizmin panzehiri de i??i s?n?f? ve emek?i halkt?r. Bu halk dedi?imiz kategorinin i?ine K?rtler de girer. Milliyet?ili?e kar?? y?kseltilecek m?cadele K?rtler d??lanarak de?il, K?rt ve T?rk emek?ilerin karde?li?ini peki?tirerek, birli?ini her zamankinden daha kararl? savunarak m?mk?n olacakt?r. T?rk emek?ilerinin karde??e dayan??mas? olmazsa K?rt halk? tek ba??na gericili?e kar?? m?cadeleye terk edilmi? olacakt?r.
  K?rt Sorunu ve demokrasi m?cadelesinde do?ru siyasi taktik ve bu taktikten milim sapmadan kararl? ilerleyi?, panik halindeki k???k burjuvazinin sa?c?la?mas?n? da engelleyecek, en az?ndan bir k?sm?n? gericili?in yede?i olmaktan kurtaracakt?r.
  Anayasa t?mden de?i?tirilerek, daha demokratik bir anayasa yap?lmal?, anayasadan milliyet?i, ?oven tan?m ve tarifler ??kar?lmal?d?r. Anayasa de?i?ikli?i g?ndemi K?rtlerin yasal demokratik taleplerinin kar??lanmas? i?in bir ?anst?r.
  Genel bir siyasi af ??kararak, K?rt sorununun ??z?m? i?in silahl? ?at??ma yerine demokratik ??z?m yollar?n?n ?n? a??lmal?d?r.
  ABD ile sorunun ??z?m? i?in pazarl?klar yerine, demokrasi g??lerinin siyasi temsilcileri ile sorunun ??z?m yollar?n? g?r??mek zorunludur.
  ?ok tekrarlanan bir s?z vard?r: ?Gecenin en karanl?k saatleri, sabaha en yak?n olanlard?r.?
  ??inde bulundu?umuz g?nler de asl?nda, ??z?m olanaklar?n?n belki son yirmi y?l i?indeki en fazla oldu?u g?nlerdir.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net