K?rt heyeti memnun ayr?ld?

Kuzey Irak?taki Federal K?rdistan B?lgesi Ba?kan? Mesud Barzani ile g?r??t?kten sonra T?rkiye?de temaslarda bulunan K?rt B?lgesi Siyasi Partiler Y?ksek Meclisi ?yeleri, g?r??melerin verimli ge?ti?ini, ?nlerindeki duvar? a?t?klar?n? belirtti.


Kuzey Irak?taki Federal K?rdistan B?lgesi Ba?kan? Mesud Barzani ile g?r??t?kten sonra T?rkiye?de temaslarda bulunan K?rt B?lgesi Siyasi Partiler Y?ksek Meclisi ?yeleri, g?r??melerin verimli ge?ti?ini, ?nlerindeki duvar? a?t?klar?n? belirtti.
Kuzey Irakl? 5 siyasi K?rt partisinin temsilcileri, sal? g?n? Ankara?dayd?. T?rk yetkililer ile ?stanbul?da bir araya gelen K?rtlere ?E?er bizimle diyalog istiyorsan?z PKK?ya kar?? somut ad?m atmal?s?n?z? mesaj? verildi.
K?rt heyetin ?yeleri, T?rk yetkililerle, ba?ta diyalog ve karde?lik ili?kilerinin art?r?lmas? olmak ?zere s?n?r ?tesi operasyon, ekonomik ambargo ve PKK ile ilgili konular? ele ald?.
Heyette kimler vard??
T?rkiye?deki temaslar?n? tamamlayarak ?nceki ak?am Erbil?e u?akla d?nen heyette K?rdistan ?slam Birli?i (K?B) Genel Sekreteri Selahattin Muhammed Bahaddin, K?rdistan ?slam Cemiyeti (K?C) Ba?kan? Ali Babir, K?rdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi B?ro Temsilcisi ?zzetin Bervari, K?rdistan Yurtseverler Birli?i (KYB) Siyasi B?ro ?yesi Erselan Bayiz ve K?rdistan Demokrat Sosyalist Partisi (KDSP) Genel Sekreteri Muhammed Haci Mahmud bulunuyordu.
T?rk heyeti ise Ba?bakanl?k Ba?dan??man? Ahmet Davuto?lu ve T?rkiye?nin Irak ?zel Temsilcisi O?uz ?elikkol?dan olu?tu.
PKK sorunu
?K?rdistan TV?nin haberine g?re K?rdistan ?slami Birlik Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin, T?rkiye ile b?lge aras?ndaki ikili ili?kilerin iyile?tirilmesi amac?yla Ankara?ya gittiklerini, isteklerini anlatt?klar?n? belirtti.
Bahaddin, ?Herkesin birlikte ya?ayabilece?i refah ortam?n? istedik. ?ok iyi bir vakitte iyi bir g?r??me oldu. ?n?m?zdeki duvar? a?m?? olduk? dedi ve PKK sorununun ??z?m?ne y?nelik kar??l?kl? g?r?? al??veri?inde bulunduklar?n? vurgulad?.
Diyalog yolu
Bahaddin, ?Ankara ve T?rk Silahl? Kuvvetleri kararl? bir tutum i?inde. PKK sorununun ??z?m? konusunda diplomatik ve diyalog yolu tercih edilmeli. D??i?leri Bakanl??? yetkilileri bizim taleplerimizi g?r???p tart??acak. Biz bar????l ??z?m temelinde yakla?t?k; oturduk, bar????l ve diyalog temelinde sorunlar?n ??z?lmesini konu?tuk? diye konu?tu.
Bahaddin ayr?ca, ?T?rkiye ile Kuzey Irak?taki y?netim aras?nda sorunlar?n diyalog ve g?r??melerle ??z?lebilece?ini vurgulad?k. Onlar da aralar?nda bir tart??ma y?r?teceklerini, bunun sonucunda cevap vereceklerini bildirdiler? dedi.
T?rkiye?nin mesaj?
T?rk heyeti ise ili?kilerin PKK y?z?nden bozuldu?unu ?rnekleri ile anlatt? ve ??li?kilerde d?zelme de ayn? noktadan ba?lar, bunun i?in PKK?ya kar?? baz? somut ad?mlar atmal?s?n?z? mesaj? verdi.
Kuzey Irakl? parti temsilcileri, AKP D?? ?li?kilerden Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Egemen Ba??? ile de g?r??t?.
Pentagon: Operasyon yok
?te yandan ABD Savunma Bakanl??? S?zc?s?, T?rkiye?nin Irak?a y?nelik bir s?n?r ?tesi operasyon d?zenledi?ine y?nelik bir bilginin olmad???n? s?yledi. S?zc? Geoff Morrell, ?Bildi?im kadar?yla haberlerde belirtildi?i gibi s?n?r ?tesi bir operasyon, bir hava sald?r?s? olmad?? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net