Birdal??n genel af talebiMeclis tutanaklar?nda

DTP Milletvekili Ak?n Birdal, Ceza ?nfaz Kurumlar? ve Tutukevleri ?zleme Kurullar? Kanun teklifinin Genel Kurul?daki g?r??meleri s?ras?nda, ?genel af? istedi.


DTP Milletvekili Ak?n Birdal, Ceza ?nfaz Kurumlar? ve Tutukevleri ?zleme Kurullar? Kanun teklifinin Genel Kurul?daki g?r??meleri s?ras?nda, ?genel af? istedi. Birdal??n genel af talebi Meclis tutanaklar?na da ge?ti:
AKIN B?RDAL - Hay?r, b?t?n annelerin? Bak?n, hi?bir anne a?lamas?n ve ac?lar? art?k ya?amas?n. Bu da, ger?ek bir demokrasiyle olur ve insan haklar?na dayal? bir yeni anayasa, demokratik, sivil bir anayasayla olur.
BAYRAM ?Z?EL?K (Burdur) ? Meclis?e kadar gelmi?sin, i?te ger?ek demokrasi bu!
AKIN B?RDAL (Devamla) - Bak?n, sizi buraya getiren irade neyse, bizi de getiren irade odur. O nedenle, biz, bu d?zenleme ger?ekten sivil olmal?? ?rne?in, Adalet Komisyonu belirliyor, Diyarbak?r Barosu?nda 1 tane arkada??m?z o kurulda yer almamaktad?r ve Adalet Komisyonu?nca atanmaktad?r. ?imdi, dilerseniz ?unu yapal?m biz arkada?lar, de?erli milletvekilleri:
MEHMET CEYLAN (Karab?k) - Tahrik etmeden, gece yar?s? tahrik etmeden?
AKIN B?RDAL (Devamla) - 23??nc? D?nem, T?rkiye?ye yeni bir sayfa a?s?n. Gelin, bu izleme kurullar?n?n da i?levini etkin k?labilmek ve de kolayla?t?rabilmek i?in, ger?ekten, namus cinayetleri, taciz, tecav?zler ve y?z k?zart?c? su?lar d???nda genel bir af ??karal?m, toplumsal bar???n ilk ad?m?n? atal?m.
AHMET K???K - Ter?r? Ter?r?
AKIN B?RDAL - Ben, bunu umut ediyorum. Sayg?lar sunuyorum. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net