Grevciye ahlaks?z teklif

Telekom yetkilileri, bir ayd?r grevde olan Telekom i??isi babaya, l?semi hastas? olan 13 ya??ndaki o?lunun tedavi masraflar? kar??l???nda grev k?r?c?l??? teklif etti.


Telekom yetkilileri, bir ayd?r grevde olan Telekom i??isi babaya, l?semi hastas? olan 13 ya??ndaki o?lunun tedavi masraflar? kar??l???nda grev k?r?c?l??? teklif etti.
Grevde olan Telekom i??ileri hak arama m?cadelelerine devam ederken, Telekom yetkilileri de Emekli Sand??? ?yesi olan i??i ve i??i yak?nlar?n?n, sa?l?k giderlerini ?nceden kar??larken, grev sonras? bu uygulamaya son verdi. Yetkililer, i??ilere ancak greve son verdikleri takdirde bu haktan yararlanabileceklerini s?yl?yorlar.
Emekli Sand????na ba?l? Telekom i??ilerinin ve hasta olan yak?nlar?n?n, grevden ?nce tedavi masraflar?n?n kar??land???n?, ancak grev sonras?nda yetkililerin, bu uygulamay? kald?rd???n? s?yleyen Telekom i??isi Duran Deli?ay, ?Bana ?Grevi b?rak, her t?rl? tedavi masraf?n? biz kar??layal?m. Yoksa hi?bir masraf?n kar??lanmayacak? ?eklinde konu?arak ?antaj yap?yorlar? dedi.
Bu duruma boyun e?meyece?ini s?yleyen Deli?ay, Telekom i??ilerinin her ?art ve ko?ulda birlik, beraberlik i?inde olacaklar?n? ve her sorunun ?stesinden dayan??mayla geleceklerini s?yledi. Deli?ay, sendikan?n da bu olay kar??s?nda yetkililer aleyhine dava a?t???n? dile getirdi.
Kontrol edilmesi gerekiyor
O?lunun Gazi ?niversitesi?ne yat?r?ld?ktan sonra 8 ay boyunca tedavi g?rd???n? s?yleyen Deli?ay, ?Bu tedaviden sonra hastaneden ??kard?k. Ancak ?ocu?un ?? ayda bir kontrollere gitmesi ve hastal???n ne boyutta oldu?unun g?zlenmesi gerekiyordu. Bu durumda i?yerinden yol masraf?n? al?yorduk ve oradaki hastane masraflar?n? da kar??l?yorlard?. Emekli Sand????na ba?l? oldu?umuz i?in sa?l?k giderlerimizi Telekom kar???l?yordu? diye konu?tu.
O?lunun hastal??? nedeniyle ellerinde avu?lar?nda ne varsa harcad?klar?n? dile getiren Deli?ay, grevin ard?ndan daha da zor duruma geldiklerini s?yledi. ?Evdeki e?yalar? satar duruma geldik, ?u an faizle bor? para al?yorum. Bu ko?ullarda o?lumun tedavisi i?in gereken paray? bulmam imkans?z? diyen Deli?ay, ??yle devam etti: ?O?lumun hastal??? ?ok ciddi, son zamanlarda ayda bir kez hastaneye g?t?rmeye ba?lad?k, ??nk? kan de?erleri d???k ??k?yordu. 24 Ekim?de hastaneye yatmas? gerekiyordu, ancak sa?l?k ve yol masraflar?n?n Telekom taraf?ndan kar??lanmayaca??n? ??renince g?t?remedik.?
Bu durumu konu?mak i?in Adana Telekom ba?m?d?r yard?mc?s?yla g?r??t???n? anlatan Deli?ay, ?M?d?r Bey bana sa?l?k masraflar?n?n kar??lanmayaca??n?, i?yerinde ?al??mayan i??ilerin b?yle bir hakk? olmad???n? s?yledi. Ancak grevi b?rak?rsam ve grev k?r?c?l??? yaparsam, o?lumun t?m sa?l?k giderlerinin kar??lanaca??n?, i?e ba?lamam?n benim i?in en hay?rl? sonu? olaca??n? s?yledi? diye konu?tu.
Telekom?un y?zde 45 hissesinin devletin elinde olmas?na kar??n b?t?n inisiyatifi patronlara b?rakt???n? anlatan Deli?ay, patronlar?n iyice pervas?zla?t???n? s?yledi. ?Bizlere yavrular?m?z?n can?yla ?antaj yap?yorlar. Kendi ??karlar? i?in yapamayacaklar? ?ey kalmam??. Biz i??iler, birlik ve beraberlik i?inde a?aca??z bu durumlar? ve m?cadelemize devem edece?iz? diyen Deli?ay, grevden vazge?meyeceklerini bildirdi.
Haber-?? Adana ?ube Ba?kan? ?brahim Kaya da patronun i??i haklar?n? gasp etti?ini belirterek, ???veren i??iyi kendisi i?ten ??karm?? olsa dahi, 6 ay boyunca t?m sa?l?k giderlerini kar??lamas? zorunludur. Bu sebepten dolay? i?veren aleyhine dava a?m?? durumday?z ve kazanaca??m?za inan?yoruz? dedi. (Adana/EVRENSEL)
Talip Aytimur
www.evrensel.net