Diyarbak?r?da 12 i??i tutukland?

Diyarbak?r ve Batman?da sabotaj d?zenledikleri iddias?yla g?zalt?na al?nan Haber-?? ?ye ve y?neticisi 17 ki?iden 12?si tutukland?.


Diyarbak?r ve Batman?da sabotaj d?zenledikleri iddias?yla g?zalt?na al?nan Haber-?? ?ye ve y?neticisi 17 ki?iden 12?si tutukland?. Tutuklamalara ili?kin hi?bir delil g?sterilmezken, medya yoluyla yay?lan ?Askeri haberle?meyi keserek vatana ihanet ettiler? iddias? ile grevci i??iler, kamuoyu ?n?nde su?lu g?sterilmeye ?al???ld?.
Ka?ak??l?k ve Organize Su?larla M?cadele ?ubesi ekipleri taraf?ndan g?zalt?na al?nan grevci i??iler, ?nceki g?n Diyarbak?r Adliyesi?ne getirildi. Savc?l?kta ifadelerinin al?nmas?n?n ard?ndan n?bet?i sulh ceza mahkemesine sevk edile i??ilerden 5?i serbest b?rak?ld?. Haber-?? Sendikas? Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Salih Da?demir, ?ube Sekreteri Kaz?m Artar ile T?rk Telekom i??ileri Adem K?z?l, Cebrail Erol, Cevdet Yeti?kin, Hac? Tekin, Mehmet ?irin ?rnek, Mustafa Mazi, Mustafa Nergiz, Veysi Bademk?ran, Y?ld?r?m ?eng?n ve Yusuf Karadeniz ise tutukland?.
Medya da karal?yor
Tutuklanan i??ilerin avukat? Volkan Y?lmaz, gazete ve televizyonlarda yer alan; i??ilerin, vatana ihanet ettikleri, askeri haberle?me kablolar?n? kestikleri y?n?ndeki su?lamalarla tutukland?klar? haberlerini yalanlad?. Y?lmaz, i??ilerin ?yasad??? ?rg?t kurmak, bu ?rg?te ?ye olmak, ?al??ma ve haberle?me ?zg?rl???n? engellemek, g?revli memura mukavemet? su?lar?ndan yarg?land?klar?n? s?yledi. Savc?l?k sorgusu s?ras?nda i??ilere nezaret etti?ini s?yleyen Y?lmaz, ????ilere daha ?ok su? ?rg?t? kurmak, bu ?rg?te ?ye olmak gibi sorular soruldu. ???ilerin 3 haftad?r takip edildikleri ve baz? g?r?nt?lerin de oldu?u s?ylendi. Ama bu g?r?nt?ler g?sterilmedi. ???ilere daha ?ok ?Siz ?u tarihte bu telefon trafosunun ?n?nden ge?erken g?r?lm??s?n?z. ?u trafoyu a?m??s?n?z. Ne diyorsunuz? gibi sorular soruldu. Kesinlikle askeriyenin haberle?mesini kesme, vatana ihanet gibi konular g?ndeme gelmedi? dedi. Y?lmaz, hakimin i??ileri ?kuvvetli su? ??phesinin bulundu?u? gerek?esiyle CMK 100. maddeye dayanarak tutuklad???n? belirterek, dosyadaki gizlilik karar?n?n devam etti?ini s?yledi. ???ilerin tutuklanmas?na da itiraz edeceklerini belirten Y?lmaz, i??ilerin su?lu oldu?una ili?kin herhangi bir somut delilin bulunmad???n? ifade etti.
Olaylar nas?l geli?ti?
9 Kas?m Cuma g?n? Diyarbak?r Valili?i?nin talimat? ve polis zoruyla grevdeki 4 i??i, askeri ve sivil ama?la kullan?lan Diyarbak?r Havaalan??n?n telefon ar?zas?n? giderdi. Ayr?ca grevdeki 6 Haber-?? ?yesi Telekom i??isi de Diyarbak?r Valili?i?nin talimat? ?zerine Diyarbak?r B?lge ?al??ma M?d?rl??? taraf?ndan grev ve lokavt d???nda b?rak?ld?. Valilik daha sonra, grev d???na ??kar?lan i??iler eliyle ba?ta THY olmak ?zere baz? devlet kurumlar? ve karakollar?n ar?zalar?n?n giderilmesi i?in talimat verdi.
Kapsam d???na ??kar?lan i??iler, polis nezaretinde Ba?lar Telekom M?d?rl????nden ar?zan?n bulundu?u Diyarbak?r Havaalan??na g?t?r?lmek istenirken, bu grevci i??iler taraf?ndan engellendi. Olay yerine Haber-?? ?ube Ba?kan? Salih Da?demir ve T?rk-?? B?lge Temsilcisi Bahri Karako? da geldi. Burada emniyet g??lerine valili?in bu talimat?n?n yasal olmad???n?n bildirilmesine ra?men, polisler i??ileri ?al??t?rmakta kararl? olduklar?n? s?ylediler. Sendikac?lar?n ve i??ilerin direnmesi halinde ise herkesi g?zalt?na alacaklar? tehdidinde bulundular. Burada ya?anan tart??malar ?zerine ?evik kuvvet ekibi gelerek grevcileri engelledi. Bu olaydan bir g?n sonra gece 02.00-03.00 saatleri aras?nda Diyarbak?r ve Batman?da 17 i??inin evi bas?ld? ve i??iler g?zalt?na al?nd?. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net