???iler alk??larla kar??land?

Gaziantep?te g?zalt?na al?nan grevdeki Telekom i??ilerinden 16?s? ??len, 11?i de ak?am saatlerinde savc?l?k soru?turmas?n?n ard?ndan serbest b?rak?ld?.


Gaziantep?te g?zalt?na al?nan grevdeki Telekom i??ilerinden 16?s? ??len, 11?i de ak?am saatlerinde savc?l?k soru?turmas?n?n ard?ndan serbest b?rak?ld?. G?zalt?ndaki 14 ki?i i?in emniyetin ek g?zalt? s?resi istedi?i ve ifadelerin al?nmas?na devam edildi?i a??kland?. Serbest b?rak?lan i??ilerin ilk i?i grev ?ad?r?ndaki arkada?lar?n?n yan?na gelmek oldu. ???iler burada arkada?lar? taraf?ndan alk??lar ve ?Haber-?? sizinle gurur duyuyor?, ?Bask?lar bizi y?ld?ramaz?, ?Ba?m?d?r istifa? sloganlar?yla kar??land?. G?zalt? s?recine ili?kin bilgi veren Haber-?? E?itim Sekreteri Muammer Eser, ?Bizi potansiyel su?lu ilan etmeleri, emniyetin de buna alet olmas?n? ?iddetle k?n?yorum. Grev bizim yasal hakk?m?z, bu hakk?m?z kullanaca??z? dedi.
Serbest b?rak?lan i??ilerden ??yeri Temsilcisi Seydi Demir, savc?n?n ?Milleti neden engelliyorsunuz? Bu i??ileri siz mi topluyorsunuz?? gibi sorular y?neltti?ini s?yleyerek ??ki g?nd?r g?zalt?nday?z ama akl?m?z fikrimiz buradaki arkada?lar?m?zdayd?. Bu bask?lar bizi y?ld?ramayacak? dedi.
Serbest b?rak?lan arkada?lar?n? kar??layan 22 y?ll?k Telekom i??isi ?slim ?zdemir de ?Onlar g?zalt?ndayken uykular?m?z b?l?n?yordu. Ama yine g?zalt?nda arkada?lar?m?z var. G?nl?m?z?n yar?s? g?zalt?ndaki di?er arkada?lar?m?zla. Onlar?n da ?ok ?abuk ve adaletli bir ?ekilde serbest b?rak?lmas?n? istiyoruz? diye konu?tu. (Gaziantep/EVRENSEL)
www.evrensel.net