CHP?de delege kavgas?

CHP?de 32?nci Ola?an Kurultay ?ncesi ?delege hesaplar?? y?netim ve muhalifleri kar?? kar??ya getirdi.


CHP?de 32?nci Ola?an Kurultay ?ncesi ?delege hesaplar?? y?netim ve muhalifleri kar?? kar??ya getirdi. Muhalifler, parti y?netimini ?delege hesaplar?yla muhalifler g??lenmeden bo?maya? ?al??makla su?larken, y?netim ?kurultay? tart??malar?na girmemeye ?zen g?steriyor.
CHP lideri Baykal ve parti y?netimine ?parti i?i muhalefeti delege hesaplar? ile do?madan bo?may? hedefliyor? su?lamas? y?nelten ?y?netim kar??tlar?? CHP?nin sanc?l? bir kurultaya do?ru gitti?ini belirtiyorlar.
Genel Sekreter ?nder Sav??n kontrol?nde s?ren kurultay ?al??malar?nda ise muhalefet t?z?k s?k?nt?s? ya??yor.
MYK?da tart??ma ??kt?
?lk olarak ?stanbul?da ya?anan geni? g?revden almalar ve atamalarla gerilen ipler, son olarak ?ankaya ?l?e Ba?kan? Mustafa Y?ld?r?m??n g?revden al?nmas?yla doru?a ??kt?. ?nceki g?n Baykal ba?kanl???nda toplanan Merkez Y?r?tme Kurulu toplant?s?nda Genel Sekreter ?nder Sav ile Genel Ba?kan Yard?mc?s? E?ref Erdem, ?ankaya ?l?e Ba?kan? Mustafa Y?ld?r?m??n g?revden al?nmas? konusunda tart??t?. Erdem, ?Genel sekreterin gizli kapakl? odalarda delege tespiti yapmamas? gerekir. Delegeler Sav??n odas?nda belirleniyor. ?l?e ba?kan?n? kendin atad?n, neden g?revden al?yorsun? ?nder Sav ekibi mi yaratmaya ?al???yorsun?? diye tepki g?sterirken, ?nder Sav, ?Partim i?in ?al???yorum. Genel sekreterim, t?m illere m?dahale edebilirim? yan?t?n? verdi.
Ya?anan tart??ma ?zerine Genel Ba?kan Yard?mc?s? E?ref Erdem, MYK ?yeleri Mahmut Y?ld?z ve Fuat ?ay toplant?y? terk etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net