Y?l d?n?m? kutlamas?nda hedef Rumlar

KKTC, 24??nc? kurulu? y?l d?n?m?n? kutluyor.


KKTC, 24??nc? kurulu? y?l d?n?m?n? kutluyor. Kutlamalar s?ras?nda yapt??? konu?mada, Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat??n hedefinde Rum y?netimi vard?.
K?br?s Rum y?netiminin, K?br?sl? T?rklerin ticari ili?kilerini durdurmak i?in b?y?k bir sald?rganl?k i?inde oldu?unu iddia eden Talat, ?B?ylesine bir sald?rganl?k nerede g?r?ld?? Ticari bir ili?kiyi durdurmak i?in, d?nyan?n g?z? ?n?nde bu nas?l bir sald?rganl?k, nas?l bir d??manl?k? Can?m?z ellerinde olsa ??ks?n diye s?kmazlar m??? ifadesini kulland?.
KKTC?nin kurulu? y?l d?n?m? kutlamalar? kapsam?nda Lefko?a Dr. Faz?l K???k Bulvar??nda resmi ge?it t?reni yap?ld?. Talat burada yapt??? konu?mada, Rum y?netiminin, KKTC?nin Gazima?usa ile Suriye?nin Lazkiye limanlar? aras?nda ba?lat?lan feribot seferlerine inan?lmaz bir tepki g?stererek, Suriye?ye kar?? ha?l? seferi ba?latmaya yeltendi?ini s?yledi. Zaman?n K?br?s?ta ??z?m?n aleyhine ?al??t???n? s?yleyen Talat, ???z?ms?zl???n; Birle?mi? Milletler, Avrupa Birli?i ve uluslararas? toplumun, K?br?s Rum taraf?n? adan?n tek temsilcisi say?p her olana?? alt?n tepsi i?inde sunmas?, buna kar??l?ksa K?br?s T?rk taraf?n? izolasyonlar alt?nda d??lad??? i?in devam etti?ini? dile getirdi.
?Papadopulos reddetti?
Rum y?netimi lideri Tasos Papadopulos ile 8 Temmuz 2006 ve 5 Eyl?l 2007?deki g?r??meleri hakk?nda bilgi veren Talat, Papadopulos?un, ?nerilerini m?zakere etmeyi dahi reddetti?ini s?yledi. Rum taraf?n?n bu ret?ili?inin alt?nda, uluslararas? toplumun hatalar? oldu?unu ifade eden Talat, ?Papadopulos, Avrupa Birli?i?ne tek tarafl? olarak ?ye yap?lmalar? nedeniyle elde etti?i avantajlar? K?br?sl? T?rkleri silmek, istediklerini bize empoze etmek amac?yla kullan?yor? diye konu?tu.
Talat, er veya ge?, iki kesimlili?e ve BM bar?? plan?nda ?ng?r?len temel yakla??mlar ?er?evesinde iki halk?n ve iki kurucu devletin siyasi e?itli?ine dayal? birle?ik yeni bir ortakl?k devletinin kurulaca??n? s?yledi.
Talat??n konu?mas?n?n sonunda, Ak?nc?lar ve Karao?lano?lu?ndan getirilen T?rk ve KKTC bayraklar?, atletler taraf?ndan Cumhurba?kan? Talat?a sunuldu. Halkoyunlar? ekibinin g?steri sundu?u t?rende, para??t??ler T?rk ve KKTC bayraklar? ile atlay?? yapt?.
G?l: Destekliyoruz
Cumhurba?kan? Abdullah G?l de yay?mlad??? mesaj?nda, ?T?rkiye?nin, tarihi ve ahdi sorumluluklar?n?n bilincinde olarak, bug?ne kadar oldu?u gibi gelecekte de K?br?s T?rk halk?n?n, KKTC Cumhurba?kan? Talat??n sa?duyulu liderli?inde K?br?s?ta adil ve kal?c? bir ??z?m i?in g?sterdi?i ?zverili ?abalar? destekleyece?ini? belirtti. G?l mesaj?nda, ?K?br?s T?rk?n?n e?itlik ve ?zg?rl?k m?cadelesi, T?rk milletinin her ferdi gibi benim i?in de daima bir heyecan ve gurur kayna?? olmu?tur? ifadesini kulland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net