71 ya??nda be? apartman temizliyor

Ya?l? olup da ?al??mak zorunda olan insanlar?n say?s? T?rkiye?de az?msanmayacak boyutta.


Ya?l? olup da ?al??mak zorunda olan insanlar?n say?s? T?rkiye?de az?msanmayacak boyutta. ??te bunlardan birinin, Yeter teyzenin hikayesi? 71 ya??ndaki Malatyal? Yeter Aslan bu ya??na ra?men be? apartman?n birden temizli?ini yaparak ancak ge?inebiliyor.
Eski bir Ermeni mahallesinde ge?er Yeter teyzenin ?ocuklu?u. ?lkokula iki y?l kadar gider. Daha sonra annesi Ermeni bir terzi olan Nuriye Han?m??n yan?na ??rak verir. ?yi bir terzi olur burada ??rendikleriyle. Ama evlenmesiyle birlikte i? hayat? sona erer. Malatya?n?n Yaz?han il?esi Fethiye beldesine gelin gider. Bir iki y?l kendi evinde terzilik yapar. Ancak e?i, gelen gidenden k?skan?nca da mesle?ini b?rakmak zorunda kal?r Yeter teyze.
10 ?ocu?u olur Yeter teyzenin. Ancak 5?i ?e?itli hastal?klardan ya?am?n? yitirir. ?ki torunu ise Yeter teyzenin yan?nda okuyorlar. Yeter teyze o?lunun g?nderdi?ine kendi kazand?klar?n? da ekleyerek ge?inmeye ?al???yor. Ancak 250 milyon kira ve ?ocuklar?n masraflar? derken yetmiyor ele ge?en para.
?Art?k kendimde o g?c? bulam?yorum?
Kamyon ?of?r? olan e?ini 2003 y?l?nda kalp krizinden kaybetmesinin ard?ndan apartman temizli?ine ba?l?yor Yeter Aslan. ?nceleri ?ok daha fazla apartman?n temizlik i?lerine bakarken bunlar?n say?s? ya?? ilerledik?e d??m??. Bug?n be? apartmanda ?al??mas?n?, ?Art?k bu i?i yapacak g?c? kendimde bulam?yorum? diyerek anlat?yor. 71 ya??nda bu kadar emek harcamas?na ra?men be? apartmandan eline ayda 100?150 YTL ancak ge?iyor. Tabii o da daire sahiplerinden alabilirse. Kendisi ise bu duruma; ??ok ya?l?y?m. Ama ?al??mak zorunday?m. Oturana kim ekmek verir! Bizim k?ymetimiz bu kadar. Ne yapay?m g?c?m yetti?ince ?al??aca??m? diyor.
?Hrant?? hat?rl?yorum?
Ermeni mahallesinde b?y?m?? demi?tik ya, s?z Ermenilere geliyor bir ara. Yeter teyze ocak ay?nda ?ld?r?len Gazeteci Hrant Dink?i mahallesinden hat?rl?yor. ?Hrant Dink?i r?ya gibi an?ms?yorum. Bizim orda oturuyordu o da. G?rm??l???m vard?r. ?ok Ermeni vard?. Sonra Hamido olaylar?nda gitti hepsi. Arkalar?na bile bakmadan. Ermenisi, K?rd?, T?rk? ayr?m yoktu. Hepimiz ayn?yd?k. Evlerinin anahtarlar?n? bana emanet ederlerdi Ermeniler?? s?zleriyle sonlan?yor sohbetimiz. (Malatya/EVRENSEL)
Derya Kara?oban
www.evrensel.net