Obezitenin sorumlusu bilgisayar m??

?ocuklarda obezitenin artmas?, bilgisayar ba??nda fazla vakit ge?irmeye ba?lan?yor.


?ocuklarda obezitenin artmas?, bilgisayar ba??nda fazla vakit ge?irmeye ba?lan?yor.
?ngiltere?de bir ?ocuk derne?inin yapt??? ara?t?rmaya g?re ?ocuklarda giderek artan obezite, yani a??r? ?i?manl???n en ?nemli nedenlerinin ba??nda, internet ve bilgisayar oyunlar? geliyor. Uzmanlar, monit?r kar??s?nda uzun saatler ge?iren ?ocuklar?n hareketsiz kald?klar?n?, bu nedenle obezitenin pen?esine d??t?klerini belirtiyor. Ara?t?rmada, oyunlar?n ?ocuklar?n bilgisayar ba??nda ge?irdi?i vakti art?rd??? vurgulan?yor. ?te yandan OECD, 30 ?lkenin sa?l?k sistemlerini inceledi. Raporda T?rkiye, hemen her kategoride listelerin en alt s?ralar?nda yer al?yor. Raporda ilk g?ze ?arpansa T?rkiye?de ki?i ba??na d??en sa?l?k harcamalar?n?n azl??? ve bebek ?l?m? oran?n?n y?ksekli?i. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net