Avrupa?ya b?y?k ?r?mcek g?

Avrupa?ya 150 y?ldan beri 87 yeni t?r ?r?mce?in yerle?ti?i ve d?nya ticaretinin yo?unluk kazanmas?yla da yeni ?r?mceklerin giderek Avrupa?y? daha ?ok mesken tutaca?? a??kland?.


Avrupa?ya 150 y?ldan beri 87 yeni t?r ?r?mce?in yerle?ti?i ve d?nya ticaretinin yo?unluk kazanmas?yla da yeni ?r?mceklerin giderek Avrupa?y? daha ?ok mesken tutaca?? a??kland?.
Bern ?niversitesi Zooloji Enstit?s? ara?t?rmac?lar? taraf?ndan yap?lan ve yay?mlanan bir ?al??mada, her iki y?lda bir Avrupa?ya yeni bir t?r ?r?mcek geldi?i ve bunun yak?nda her y?l bir ?r?mcek rakam?na ula?aca?? belirtilirken, genellikle Asya ?lkelerinden gelen bu ?r?mceklerin, yerli ?r?mceklere nazaran daha b?y?k oldu?u kaydedildi.
Bunun nedeni, ?yolculu?un stresine? b?y?k boy ?r?mceklerin daha iyi dayanabilmesi olarak a??kland?. Avrupa?da iklimin de?i?mesinin Asya?dan gelen ?r?mceklere daha iyi bir ya?am ko?ulu sundu?u da belirtilen ?al??mada, yeni t?rlerin geli?inin tehlikeli olabilece?i de ima edildi. ?al??mada, ?imdiye kadar Avrupa?da zehirli ?r?mce?e rastlanmad??? da kaydedildi. (TOPUM-YA?AM)
www.evrensel.net