Zarflama ku?kusu yay?l?yor

Kendisini ?T?mgeneral Y?lmaz? diye tan?tarak subaylardan bilgi alan muhabirin Vatan ?al??an? oldu?unun a??klanmas?, medyada sular? durultmad?.


Kendisini ?T?mgeneral Y?lmaz? diye tan?tarak subaylardan bilgi alan muhabirin Vatan ?al??an? oldu?unun a??klanmas?, medyada sular? durultmad?. H?rriyet?ten ku?kulananlar giderek art?yor, muhabirin uygulad??? y?nteme destekler de ?o?al?yor.
H?rriyet genel yay?n y?netmeni Ertu?rul ?zk?k, ?nceki g?nk? k??esinde H?rriyet?i ele?tiren gazetecileri ?piranha?ya benzetmi?ti. Bu ele?tirinin ?zerine bir?ok yazardan yan?t geldi. Yeni ?afak?ta Taha K?van? imzas?yla kulis yazan Fehmi Koru, ?zk?k??n ?O komplo teorisinin ?zerinden bir tane Ayd?n Do?an?a ?ak, bir tane de Ertu?rul ?zk?k?e...? gibi yorumlar?na ?u kar??l??? verdi: ?Umar?m Ayd?n Bey bu zokay? yutmaz. ??nk? ?Kendini T?mg. Y?lmaz diye tan?tan ki?i H?rriyet muhabiri? dedikodusunu ilk ??karanlar da, o dedikoduya ilk prim verenler de b?y?k ihtimalle maa?lar?n? Ayd?n Do?an?dan alan ki?iler... ?H?rriyet?te ?al???yor? iddias?na ba?ka gazeteler de sahip ??kt? ??kmas?na, ama onlar?n ??k?? sebebi de, bug?n h?l? ayn? kanaati s?rd?rmeleri de grup gazetelerinin ?eli?kili ve ku?ku uyand?ran tavr? y?z?nden... Bunlar?n yapt???n? ?Ayn? yalan? defalarca tekrarlarsan herkes ger?ek sanmaya ba?lar? s?z?n?n sahibi de yapard?.?
Vakit yazar? Ali ?hsan Karahasano?lu da zarflamay? yapan?n H?rriyet?ten oldu?unda ?srar ediyor. Yazar ?u iddiada bulundu: ?Bana ?yle geliyorki; asl?nda o muhabir, Vatan gazetesinde de?il, patrona ait bir b?y?k gazetede, bir b?y?k gazetecidir. Onun koruma alt?na al?nmas? i?in k???k bir muhabir g?zden ??kar?lmas? gerekiyordu. Bunun i?in de Tayfun beyden ricada bulunuldu.. Tayfun bey de b?yle bir ?okuyucuyu zarflama? metodu ile, olay? ?stlenmi? g?r?nd?. Devlet gazetesi kurtar?ld?.?
Piranha benzetmesine kar??l?k veren Sabah yazar? Umur Talu ise, gazete man?etlerine ??kan operasyon provas?n?n yalanlanmas? konusuna de?indi. Prova iddias?n?n man?etlere ??karken yalanlanman?n k???k haberlerle ge?i?tirilmesini ele?tiren Talu, ??ok say?da gazete ayn? anda nas?l yan?l?r? Ya da nas?l yan?lt?l?r?? diye sordu.
Kimi yazarlar ise, zarflama olay?na imza atan muhabirin harcanmas?na tepki g?sterdi. H?rriyet yazar? Bekir Co?kun, ?meslekta??m?z T?mgeneral Y?lmaz??n kadrini bilmediler? dedi. Ak?am genel yay?n y?netmeni Serdar Turgut ise, ?Muhabirin tebrik edilmesi yerine i?ten neden at?ld???n? anlamad?m? yorumunu yapt?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net