SU


 • Tutkular?n evinde sava? k?r?klar? var
  K?l olmu? bir b?t?n?n yonga yan?klar? var
  Eski ?zlemlerin yeni bah?elerinde
  An? kuyular?n?n suskun ???l?klar? var
  ?zdemir Asaf

  Onlar da sevdi, K?rd? T?rk? olur mu sevginin, etnik k?keni olur mu hasretin, onlar da ?iir okudular sayfa sayfa, hepsinin t?rk?leri vard?, sevdalar? vard?? Ve onlar?n da analar? vard?, sanc?larla do?urdular evlatlar?n?, emek d?nyan?n en kutsal edinimi ise emekle b?y?tt?ler o?ullar?n? ve yoksullukla, sabahlara dek ba?lar?nda beklediler onlar?n her hasta olduklar?nda? O ?ocuklar b?y?d?. B?y?d?ler ve ?l?me y?r?d?ler? Karde?in karde?e kur?un s?kt??? bir co?rafyada arkalar?nda a?layan. Feryat eden ?ileke? analar b?rakt?lar? Analar ki, ?lkenin yang?na d?n?k y?z?nde, evlerde a??tlar yakt?lar, ac?ya bo?uldu ev i?leri? Hepsinin sevdikleri vard?, hepsinin analar? vard?, suskun ac? abidesi babalar, ?zd?raba e? g?zleriyle, kederle y?kad?lar gecelerin siyaha d?n?k y?z?n?? Da?lar ac?ya buland?? Da?lar ki karde?in karde?e kur?un s?kt??? da?lar? Hi?bir yere, hi?bir mekana yak??m?yor ?l?m. ??nk? ?l?m?n y?z? so?uk, ??nk? sava??n y?z? so?uk? Olmuyor silahlar ac? kusuyor, h?z?n kusuyor silahlar, karde?in karde?e s?kt??? kur?un, so?uk y?z?yle siyaha boyuyor g?ne?in alt?n sar?s? rengini? ?ocuklar a?l?yor, analar a?l?yor? Annenin K?rd? T?rk? etnik k?keni yok? Onlar bir tek ?eyi biliyorlar? O?ullar? ?l?yor? ??nk? ?l?m?n kekremsi, ??nk? ?l?m?n ac? bir tad? var?

  So?uk harp bitti
  S?cak sava?lar ba?lad?
  Memleketim de bir i? sava? halinde
  Memleketim bir i? kanamada
  Mezralar yan?yor, k?yler yan?yor
  ??im yan?yor
  ?ocuklar a?l?yor
  Analar a?l?yor
  Anam?z a?l?yor
  ??erde on bin a?
  D??ar? da y?zbinlerce ??plak
  Can Y?cel

  Aslolan ya?amaksa, aslolan ya?atmaksa, aslolan karde??e ve ?zg?rce ya?amaksa, g?l ta??maksa memleketimizin bir g?n mutlaka g?zelle?ece?ine inand???m?z g?len y?z?ne ula?maksa umudumuz. Ve aslolan bar??sa, insanca, karde??e uzatabilmekse ellerimizi birbirimize? Bar???n o g?rkemli ve erdemli yolunda y?r?mekse t?m h?nerimizle, o erdemli yolda y?r?mektir aslolan? Bar???n geldi?i g?nd?r ki, a?a?lar ??ld?r?r sevincinden, g?z? ya?l? analar?n ac?ya kesmi? y?re?i ???ldar sevincinden ve o g?nd?r ki karde? karde?e namludan mermi de?il, ye?eren bah?elerden g?l uzatacakt?r? Ve o g?nd?r ki ?lkece ye?eren a?a?lar?yla leylak kokular?na bezenmi? bahar olaca??z.

  Y?lda bir kere ??ld?r?r a?a?lar sevincinden
  Rabbim ne g?zel ??ld?r?r
  Y?lda bir kere uzat?r avu?lar?n? yaprak
  Sevincinden titreyerek
  Y?lda bir kere yar?l?r bah?eler hazdan
  Rabbim ne g?zel yar?l?r
  Bizde bir kez sevinebilseydik
  ?i?ek a?m?? a?a?lar gibi ??ld?ras?ya

  Kimbilir belki bir g?n sulh olunca
  Bizde deliler gibi seviniriz
  A?a?lar? ve bahar? taklit ederiz
  Bedri Rahmi Ey?bo?lu
  Selma A?abeyo?lu
  www.evrensel.net