Mizah??lar Marko Pa?a?y? anlatt?

Karikat?r M?zesi?nin Unkapan? Bozdo?an Kemeri?nin aya??ndaki tarihi binas?nda ger?ekle?tirilen Marko Pa?a paneli, beklenenin ?ok ?st?nde izleyicinin kat?l?m?yla ger?ekle?ti.


Karikat?r M?zesi?nin Unkapan? Bozdo?an Kemeri?nin aya??ndaki tarihi binas?nda ger?ekle?tirilen Marko Pa?a paneli, beklenenin ?ok ?st?nde izleyicinin kat?l?m?yla ger?ekle?ti. Canol Kocag?z, Cihan Demirci ve ?brahim Ersara???n konu?mac? oldu?u panelde, Demirci?nin deyi?iyle, ?sadece mizah tarihi a??s?ndan de?il, ?lkemiz tarihi a??s?ndan da ?nemli? bir yay?n organ? olan; ?d?rt ki?ilik kadrosuyla muhalafet g?revini ?stlenen ve iktidar? sallayan? Marko Pa?a?n?n emek?ileriyle birlikte ser?veni ?e?itli boyutlar?yla anlat?ld?.
Demirci; Marko Pa?a?n?n ??k?? ser?venini ?lkenin tarihsel ko?ullar?yla paralellik i?inde aktard?. Marko Pa?a tarihinin, 25 Kas?m 1946?daki ilk say?yla ba?lad???n? belirten Demirci, dergileri Aziz Nesin?in s?rtlay?p da??tt???n? anlatt?. Demirci, her say?s?nda tiraj? artan derginin 3 y?lda 77 say? ??kt???n?, 8 patron, 9 matbaa, 10 yaz?i?leri m?d?r? de?i?tirdi?ini, 7 kez de ad?n? de?i?tirmek zorunda kald???n? belirtti. R?fat Ilgaz??n, ?G?c?n? halktan almayan mizah, laf ebeli?inden ?te gitmez? s?z?ne at?f yapan Demirci, g?n?m?zde mizah?? ge?inenlerin ?o?unun, bireysel ??kar d???nda bir perspektife sahip olmad???n?, toplumsal ele?tiriden ka??nd?klar?n? ve zaten b?yle bir alt yap?lar?n?n da olmad???n? s?yledi.
Paray? i??iler toplad?
Yay?nlad?klad?klar? Homur Dergisi?nin Marko Pa?a?n?n yolunda oldu?unu belirten Canol Kocag?z; Marko Pa?a?n?n kurulu? ve sonraki ya?am?nda T?rkiye Sosyalist Partisi?nin etkilerinden s?z ederek, dergi ??kartma karar? toplant?s?n?n TSP Ba?kan? Esat Adil M?stecapl??n?n evinde yap?ld???n? anlatt?. Aziz Nesin ve R?fat Ilgaz??n bir s?re partiye ?ye olduklar?n? da belirten Kocag?z, o d?nem i?siz olan Nesin ve Ilgaz??n partiye gelen i??ilerle sohbetlerinde dergi fikrinin i??ilerce ortaya at?ld???n?, bunun i?in fabrikalarda para topland???n? fakat yeterli d?zeye ula?mad???n?, tam o a?amada paray? koyan Sabahattin Ali?nin hem kurulu?unda hem de y?r?tt??? m?cadelede dergi i?in ?nemli rol oynad???n? s?yledi.
G?n?m?zde Aziz Nesin ve R?fat Ilgaz??n yeni ku?aklarca okundu?unu fakat Sabahattin Ali ve Mim (Mustafa) Uykusuz?un unutuldu?unu belirten Kocag?z, anlat?mlar?n? bu ikili ?zerinde yo?unla?t?rd?. ?Sabahattin Ali?nin hayat? biraz da Marko Pa?a?n?n tarihidir? diyerek anlatt??? s?re? sonunda, Ali?nin ?ld?r?lmesinin ?ilk faili me?hul cinayet? oldu?unu vurgulayarak, ?bu ??z?lmeden di?er faili me?huller ??z?lemez. Bu halk?m?z?n ve karikat?rc?lerin omuzunda sorumluluktur? dedi.
Komikarikat?ristlik
?brahim Ersara? ise, dergiye ?izimler g?ndererek kurdu?u ili?kinin sonradan geli?ti?ini anlatt?. ?Sosyal i?erikli ilk karikat?r? Mim Uykusuz yapt?. Savc? bir toplatma zapt?nda ?Siz konular?n?zla kom?nizm propagandas? yap?yorsunuz? diye de?il, ?komikarikat?ristlik yap?yorsunuz? diye yazm??t?? diyen Ersara?, Aziz Nesin ve R?fat Ilgaz?la ilgili an?lar?ndan ?rneklerden verdi.
?zleyiciler aras?nda bulunan R?fat Ilgaz??n o?lu Ayd?n Ilgaz, Marko Pa?a ve Medet dergileri i?in Menderes H?k?meti?nin pro?ram?na ?Mizah dergileriyle u?ra?aca??z? yazd???n? belirterek, babas?n?n s?rekli Sabahattin Ali?nin bu i?teki ?nc? rol?ne vurgu yapt???n? s?yledi. Derginin son say?s?nda babas?n?n, ?Giden pa?amd? ama gelen a?am de?ildi? diye yazd???n? belirtti.
?zleyicilerin katk?lar?ndan sonra s?z alan Mim Uykusuz?un o?lu Tekin Uykusuz, etkinli?i d?zenleyenlere te?ekk?r ederek, ?Babam ?ok zorluklar ?ekti, bask?lar g?rd? ama onuruyla ya?ad?? dedi.
Panelin ard?ndan, Mim Uykusuz?un katikat?rlerinden olu?an serginin a??l??? yap?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net